สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวโยศิตา  คนตรง
 
1. นายณัฐวุฒิ  สากล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มูลนอก
2. เด็กชายณัฐิวุฒิ  เกนอก
 
1. นายแสน  ดำขุนทด
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวธีราภรณ์  จั่นขุนทด
 
1. นายแสน  ดำขุนทด
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ระกำ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ระกำ
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  เชื่อมกลาง
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธญา  โชติภัทร์สิริกุล
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิตติวรา  มนต์ขลัง
2. นางสาวศิรประภา  สระแก้ว
3. นางสาวอภัสราภรณ์  สุขสนวน
 
1. นายบุญเลิศ  ขอบทอง
2. นายวงกต  จงคูณกลาง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิรัฐติกานต์  ชินวงษ์
2. เด็กหญิงภิพิชชาพร  แก้วไพฑูรย์
3. เด็กหญิงวันวิสา  มหาชนะวงศ์
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  แก้วด่านนอก
5. เด็กหญิงอาทิตญา  หอมซา
 
1. นายอนุสรณ์  เตียศิริ
2. นางกอบแก้ว  กล้าหาญ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วประชา
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เทพนอก
3. เด็กหญิงจิตติพร  แก้วยงกต
4. เด็กหญิงชลนิสา  เดขุนทด
5. เด็กหญิงฐิติมาพร  โอนสันเทียะ
6. เด็กหญิงประภาดา  กุนอก
7. เด็กหญิงศศิกานต์  วงษ์ทองหลาง
8. เด็กหญิงสุกัญญา  เผือดนอก
9. เด็กหญิงสุตรีรัตน์  กลับมา
10. เด็กหญิงเพลินเพลงพิณ  สีมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประจวบ  กลมกลาง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวอังคณา  จงบวกกลาง
 
1. นางนันทวัน  นวลใหม่
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูชิรวัฒน์  แก้วไพฑูรย์
 
1. นายธนาวัฒน์  โสภา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายมงคล  สุขการ
 
1. นายธนาวัฒน์  โสภา
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายวรพจน์  เพชรนอก
2. เด็กชายวิทยา  กลมกลาง
 
1. นางชุติมา  ดำขุนทด
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสรัล  แสงจันทร์
 
1. นางสุรีย์  เตียศิริ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  อู่ทองหลาง
2. นายคล้ายบดินทร์  พิรักษา
 
1. นางสาวสร้อยทอง  วงศ์ศิลา