สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอารียา  โชคพิมาย
 
1. นายณัฐวุฒิ  สากล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 96 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนิศร  ยามดี
 
1. นายแสน  ดำขุนทด
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตรลดา  ล้อมกลาง
2. นางสาวชลดา  พลหาญ
3. นางสาวปณิตตา  ไปแดน
 
1. นางสาวราวตรี  พันพรม
2. นางสาวรัตนาภรณ์  พิรักษา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงนาตาลี  พรมจันทึก
2. เด็กหญิงพรพิมล  อรุนันท์
3. เด็กหญิงวินันดา  กล้าหาญ
4. เด็กหญิงสุพัตรา  การบรรจง
5. เด็กหญิงอริศรา  ปราบงูเหลือม
 
1. นายอนุสรณ์  เตียศิริ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.2 ทอง 4 1. นางสาวฐิติญาพร  ศรีนอก
2. นางสาววรนุช  ธรรมดา
3. นางสาววรรณษา  สนิทชอบ
4. นางสาวสุกัลญา  ศิริแวว
5. นางสาวอารยา  นนทะศรี
 
1. นายอนุสรณ์  เตียศิริ
2. นายธนาวัฒน์  โสภา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนภัสรา  พักกระโทก
2. นางสาวพวงชมพู  สุขสนวน
3. นางสาวภัทรพรรณ  บุตรแสงดี
4. นางสาวมินตรา  อารีย์
5. นางสาวอรัญญา  บุตรดี
 
1. นายอนุสรณ์  เตียศิริ
2. นางสุรีย์  เตียศิริ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทรงวุฒิ  หมั่นสระเกษ
2. นางสาวพนิตพิชา  น้อยมี
3. นายภานุวัฒน์  ข้อโนนแดง
4. นางสาวสิริวรรณ  รามหริ่ง
5. นางสาวอัญชลี  ตันติวิทยาพันธ์
 
1. นายอนุสรณ์  เตียศิริ
2. นายยุทธนา  ศิวกุล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนพร  พิมพา
 
1. นายอนุสรณ์  เตียศิริ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายจตุพล  ใจเด็ด
 
1. นายอนุสรณ์  เตียศิริ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิตตา  ธนะรัตน์
 
1. นางนันทวัน  นวลใหม่
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเบญจมาศ  จันทร์สวัสดิ์
 
1. นางนันทวัน  นวลใหม่
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนาวุธ  คมขำ
 
1. นางนันทวัน  นวลใหม่
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปณิดา  เทบำรุง
 
1. นางนันทวัน  นวลใหม่
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคมกริช  กำปังสันเทียะ
 
1. นางนันทวัน  นวลใหม่
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรอุมา  ประภาสรณ์
 
1. นางนันทวัน  นวลใหม่
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปรเมษ  ดุมกลาง
 
1. นางนันทวัน  นวลใหม่
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุนิสา  พิมพ์วัฒน์
 
1. นายธนาวัฒน์  โสภา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุพัตรา  นาทรัพย์
 
1. นายธนาวัฒน์  โสภา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบุษยารัตน์  ชูเนตร
 
1. นายธนาวัฒน์  โสภา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนงนภัส  เทพคุ้มกัน
 
1. นายธนาวัฒน์  โสภา
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนภัทร์  หอมดวง
2. นายพีรภัทร์  เส็งประโคน
 
1. นางสร้อยทอง  วงศ์ศิลา