สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายนรวิทย์  ลมขุนทด
 
1. นางสาวปรียา  แวงวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 1. นายศุภชัย  พันธ์พิพัฒน์
 
1. นางสาวปรียา  แวงวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงลลิตา  ศรีวิชา
 
1. นางสาวปรียา  แวงวรรณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 9 1. นางสาววีรยา  ชิขุนทด
 
1. นางสาวปรียา  แวงวรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  หูกขุนทด
 
1. นางสาวปรียา  แวงวรรณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นางสาวรินรดา  จันทา
 
1. นางสาวปรียา  แวงวรรณ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐชา  จันทน
 
1. นางสาวปรียา  แวงวรรณ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นางสาวอทิตยา  อมฤก
 
1. นางสาวปรียา  แวงวรรณ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงฐิติภา  ฝ่ายสอน
2. เด็กหญิงสุชาดา  ทนงใจ
 
1. นางสาวปรียา  แวงวรรณ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาววัลลี  โคตรมูล
2. นางสาวเสาวลักษณ์  จีนกลาง
 
1. นางสาวปรียา  แวงวรรณ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นายธีรภัทร  พูนพนัง
 
1. นางสาวปรียา  แวงวรรณ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 15.75 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงเด่นนภา  ตันสันเทียะ
 
1. นางสาวจิตลดา  ครูมนตรี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 8 1. นางสาวเสาวลักษ์  ไชยสงค์
 
1. นางสาวละอองดาว  บรรหาญ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  กระโทกนอก
2. เด็กหญิงพณิดา  สักศิริ
3. เด็กหญิงสุชาดา  สักศิริ
 
1. นางสาวจิตลดา  ครูมนตรี
2. นางสาวละอองดาว  บรรหาญ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชัชชญาดา  สวัสนที
2. นางสาวภัคจิรา  สนธิการ
3. นางสาวสุกัญญา  โยธาวงศ์
 
1. นางสาวละอองดาว  บรรหาญ
2. นางสาวจิตลดา  ครูมนตรี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงหทัยกานต์  โมงขุนทด
 
1. นางสาวละอองดาว  บรรหาญ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 6 1. นายดุสิต  กาพย์พิมาย
 
1. นางสาวละอองดาว  บรรหาญ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงจณิตตา  สวัสนที
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันทน
 
1. นางสาวละอองดาว  บรรหาญ
2. นางสาวจิตลดา  ครูมนตรี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายเนตรบิดา  ยายืน
 
1. นางสาวละอองดาว  บรรหาญ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกีรัตยา  เวสสันเทียะ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  นาเมือง
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  เกี้ยวสันเทียะ
 
1. นางวิยะดา  กลางประพันธ์
2. นางเสาวภา  เมียขุนทด
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 8.75 เข้าร่วม 14 1. นางสาวจินดารัตน์  โปยขุนทด
2. นางสาวชลธิชา  ชิขุนทด
3. นายสุทัศน์  รักษาคลัง
 
1. นางสาววาสนา  วิสันเทียะ
2. นางสาวจันทิมา  ยอดขุนทด
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65.25 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐชนน  อัตคงหาร
2. เด็กหญิงสุวภัทร  เจิมขุนทด
3. เด็กหญิงอัญญารัตน์  ศรีสุข
 
1. นางวิยะดา  กลางประพันธ์
2. นางเสาวภา  เมียขุนทด
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิยฉัตร  เมยขุนทด
2. นางสาวพิรานันท์  จันทาสูงเนิน
 
1. นางสาวจันทิมา  ยอดขุนทด
2. นายพุทธิพงษ์  ดอกสันเทียะ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 29.46 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายปราโมทย์  ชวนขุนทด
2. เด็กชายศิริศักดิ์  เดิมสันเทียะ
 
1. นางสาวจันทิมา  ยอดขุนทด
2. นายพุทธิพงษ์  ดอกสันเทียะ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายคมสันต์  คนเพียร
2. เด็กชายสมภพ  บุญไทย
 
1. นางสาวจันทิมา  ยอดขุนทด
2. นายพุทธิพงษ์  ดอกสันเทียะ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กชายอัครพล  อมฤก
2. เด็กหญิงไปรยา  ท่ากลาง
 
1. นางเสาวภา  เมียขุนทด
2. นางวิยะดา  กลางประพันธ์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นายภูธเนตร  เกตุขุนทด
2. นางสาววณาพร  ทิศขุนทด
 
1. นางเสาวภา  เมียขุนทด
2. นางวิยะดา  กลางประพันธ์
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงทิพย์มณี  กุดขุนทด
2. เด็กหญิงปาริชาต  ขำมะลัง
 
1. นายบุญส่ง  วงค์สุวรรณ
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 14 1. นายปฐมพงษ์  เซียมขุนทด
2. นางสาวศิรินทิพย์  ชนขุนทด
 
1. นายบุญส่งค์  วงค์สุวรรณ
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายพีรพัฒน์  พรมพันธ์ใจ
 
1. นายจีรศักดิ์  แชงขุนทด
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.66 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิราพร  ทุบะ
 
1. นายจีรศักดิ์  แชงขุนทด
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 1. นายพลเทพ  ชุ่มขุนทด
 
1. นางสาวสุกัญญา  เหมกระโทก
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.2 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  คงขุนทด
 
1. นางสาวธันยาภรณ์  เกงขุนทก
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวศิรินภา  อยู่อุ่นพะเนาว์
 
1. นางสาวสุกัญญา  เหมกระโทก
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรพิมล  แซ่สันเทียะ
 
1. นางสาวธันยาภรณ์  เกงขุนทด
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิชญา  เฝ้าหนองดู่
 
1. นางสาวเพลินพิศ  กุลขุนทด
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายคงคา  ใจมั่น
2. เด็กชายธนัฏชัย  กุลรัตน์
 
1. นางสาวธันยาภรณ์  เกงขุนทด
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวชิรวิทย์  กันขุนทด
 
1. นางสาวเพลินพิศ  กุลขุนทด
 
39 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ม่วงรอด
2. เด็กหญิงวัชนนันท์  บูขุนทด
3. เด็กหญิงอทิตยา  ชาติเผือก
 
1. นายพุทธิพงษ์  ดอกสันเทียะ
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวทานตะวัน  พอขุนทด
2. นายสิปปกร  วึบชัยภูมิ
 
1. นายพุทธิพงษ์  ดอกสันเทียะ
 
41 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  จริรัมย์
2. เด็กชายวรเชษฐ์  ศรีหาบัว
3. เด็กหญิงอรทัย  กิจขุนทด
 
1. นายพุทธิพงษ์  ดอกสันเทียะ
2. นางสาวจันทิมา  ยอดขุนทด
 
42 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชินวัตร  ชนขุนทด
2. นายชโลมศักดิ์  ชาลี
3. นายวสุธร  เทียบขุนทด
 
1. นายพุทธิพงษ์  ดอกสันเทียะ
2. นางสาวจันทิมา  ยอดขุนทด
 
43 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐชา  จิบกระโทก
2. เด็กชายนฤเนตร  อัตคงหาร
3. เด็กชายมโนปกรณ์  ใจสบาย
 
1. นายพุทธิพงษ์  ดอกสันเทียะ
2. นางสาวนิภารัตน์  ไวขุนทด
 
44 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยา  ชุบขุนทด
2. นางสาวนิภาพร  ลือชา
3. นายสมพงษ์  รัตนารักษ์
 
1. นายพุทธิพงษ์  ดอกสันเทียะ
2. นางสาวนิภารัตน์  ไวขุนทด
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนิกา  วิเศษพันธ์
2. เด็กหญิงทัตพิชา  จิบกระโทก
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ท่ากลาง
 
1. นางสุพรรณี  เกลื่อนกลางดอน
2. นางสุธิกานต์  สุภัทโรบล
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พันชนะ
2. เด็กหญิงอัญชิสา  ประสาทศรี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ไชยขุนทด
 
1. นางสุธิกานต์  สุภัทโรบล
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  โกะขุนทด
2. นางสาวนริศรา  โกดสันเทียะ
3. นางสาวเชษฐ์ธิดา  ยายืน
 
1. นางสุธิกานต์  สุภัทโรบล