สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 9 1. นางสาววีรยา  ชิขุนทด
 
1. นางสาวปรียา  แวงวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  หูกขุนทด
 
1. นางสาวปรียา  แวงวรรณ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 15.75 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงเด่นนภา  ตันสันเทียะ
 
1. นางสาวจิตลดา  ครูมนตรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 8 1. นางสาวเสาวลักษ์  ไชยสงค์
 
1. นางสาวละอองดาว  บรรหาญ
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชัชชญาดา  สวัสนที
2. นางสาวภัคจิรา  สนธิการ
3. นางสาวสุกัญญา  โยธาวงศ์
 
1. นางสาวละอองดาว  บรรหาญ
2. นางสาวจิตลดา  ครูมนตรี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงหทัยกานต์  โมงขุนทด
 
1. นางสาวละอองดาว  บรรหาญ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 6 1. นายดุสิต  กาพย์พิมาย
 
1. นางสาวละอองดาว  บรรหาญ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกีรัตยา  เวสสันเทียะ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  นาเมือง
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  เกี้ยวสันเทียะ
 
1. นางวิยะดา  กลางประพันธ์
2. นางเสาวภา  เมียขุนทด
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 8.75 เข้าร่วม 14 1. นางสาวจินดารัตน์  โปยขุนทด
2. นางสาวชลธิชา  ชิขุนทด
3. นายสุทัศน์  รักษาคลัง
 
1. นางสาววาสนา  วิสันเทียะ
2. นางสาวจันทิมา  ยอดขุนทด
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 29.46 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายปราโมทย์  ชวนขุนทด
2. เด็กชายศิริศักดิ์  เดิมสันเทียะ
 
1. นางสาวจันทิมา  ยอดขุนทด
2. นายพุทธิพงษ์  ดอกสันเทียะ
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงทิพย์มณี  กุดขุนทด
2. เด็กหญิงปาริชาต  ขำมะลัง
 
1. นายบุญส่ง  วงค์สุวรรณ
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 14 1. นายปฐมพงษ์  เซียมขุนทด
2. นางสาวศิรินทิพย์  ชนขุนทด
 
1. นายบุญส่งค์  วงค์สุวรรณ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิชญา  เฝ้าหนองดู่
 
1. นางสาวเพลินพิศ  กุลขุนทด