สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 1. นายศุภชัย  พันธ์พิพัฒน์
 
1. นางสาวปรียา  แวงวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงลลิตา  ศรีวิชา
 
1. นางสาวปรียา  แวงวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นางสาวรินรดา  จันทา
 
1. นางสาวปรียา  แวงวรรณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นางสาวอทิตยา  อมฤก
 
1. นางสาวปรียา  แวงวรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาววัลลี  โคตรมูล
2. นางสาวเสาวลักษณ์  จีนกลาง
 
1. นางสาวปรียา  แวงวรรณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นายธีรภัทร  พูนพนัง
 
1. นางสาวปรียา  แวงวรรณ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65.25 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐชนน  อัตคงหาร
2. เด็กหญิงสุวภัทร  เจิมขุนทด
3. เด็กหญิงอัญญารัตน์  ศรีสุข
 
1. นางวิยะดา  กลางประพันธ์
2. นางเสาวภา  เมียขุนทด
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายคมสันต์  คนเพียร
2. เด็กชายสมภพ  บุญไทย
 
1. นางสาวจันทิมา  ยอดขุนทด
2. นายพุทธิพงษ์  ดอกสันเทียะ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 1. นายพลเทพ  ชุ่มขุนทด
 
1. นางสาวสุกัญญา  เหมกระโทก