สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายนรวิทย์  ลมขุนทด
 
1. นางสาวปรียา  แวงวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐชา  จันทน
 
1. นางสาวปรียา  แวงวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงฐิติภา  ฝ่ายสอน
2. เด็กหญิงสุชาดา  ทนงใจ
 
1. นางสาวปรียา  แวงวรรณ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงจณิตตา  สวัสนที
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันทน
 
1. นางสาวละอองดาว  บรรหาญ
2. นางสาวจิตลดา  ครูมนตรี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายเนตรบิดา  ยายืน
 
1. นางสาวละอองดาว  บรรหาญ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กชายอัครพล  อมฤก
2. เด็กหญิงไปรยา  ท่ากลาง
 
1. นางเสาวภา  เมียขุนทด
2. นางวิยะดา  กลางประพันธ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นายภูธเนตร  เกตุขุนทด
2. นางสาววณาพร  ทิศขุนทด
 
1. นางเสาวภา  เมียขุนทด
2. นางวิยะดา  กลางประพันธ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.66 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิราพร  ทุบะ
 
1. นายจีรศักดิ์  แชงขุนทด
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.2 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  คงขุนทด
 
1. นางสาวธันยาภรณ์  เกงขุนทก
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวศิรินภา  อยู่อุ่นพะเนาว์
 
1. นางสาวสุกัญญา  เหมกระโทก
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรพิมล  แซ่สันเทียะ
 
1. นางสาวธันยาภรณ์  เกงขุนทด
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายคงคา  ใจมั่น
2. เด็กชายธนัฏชัย  กุลรัตน์
 
1. นางสาวธันยาภรณ์  เกงขุนทด
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวชิรวิทย์  กันขุนทด
 
1. นางสาวเพลินพิศ  กุลขุนทด
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวทานตะวัน  พอขุนทด
2. นายสิปปกร  วึบชัยภูมิ
 
1. นายพุทธิพงษ์  ดอกสันเทียะ
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชินวัตร  ชนขุนทด
2. นายชโลมศักดิ์  ชาลี
3. นายวสุธร  เทียบขุนทด
 
1. นายพุทธิพงษ์  ดอกสันเทียะ
2. นางสาวจันทิมา  ยอดขุนทด