สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  กระโทกนอก
2. เด็กหญิงพณิดา  สักศิริ
3. เด็กหญิงสุชาดา  สักศิริ
 
1. นางสาวจิตลดา  ครูมนตรี
2. นางสาวละอองดาว  บรรหาญ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิยฉัตร  เมยขุนทด
2. นางสาวพิรานันท์  จันทาสูงเนิน
 
1. นางสาวจันทิมา  ยอดขุนทด
2. นายพุทธิพงษ์  ดอกสันเทียะ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายพีรพัฒน์  พรมพันธ์ใจ
 
1. นายจีรศักดิ์  แชงขุนทด
 
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  จริรัมย์
2. เด็กชายวรเชษฐ์  ศรีหาบัว
3. เด็กหญิงอรทัย  กิจขุนทด
 
1. นายพุทธิพงษ์  ดอกสันเทียะ
2. นางสาวจันทิมา  ยอดขุนทด
 
5 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐชา  จิบกระโทก
2. เด็กชายนฤเนตร  อัตคงหาร
3. เด็กชายมโนปกรณ์  ใจสบาย
 
1. นายพุทธิพงษ์  ดอกสันเทียะ
2. นางสาวนิภารัตน์  ไวขุนทด
 
6 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยา  ชุบขุนทด
2. นางสาวนิภาพร  ลือชา
3. นายสมพงษ์  รัตนารักษ์
 
1. นายพุทธิพงษ์  ดอกสันเทียะ
2. นางสาวนิภารัตน์  ไวขุนทด
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนิกา  วิเศษพันธ์
2. เด็กหญิงทัตพิชา  จิบกระโทก
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ท่ากลาง
 
1. นางสุพรรณี  เกลื่อนกลางดอน
2. นางสุธิกานต์  สุภัทโรบล
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พันชนะ
2. เด็กหญิงอัญชิสา  ประสาทศรี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ไชยขุนทด
 
1. นางสุธิกานต์  สุภัทโรบล
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  โกะขุนทด
2. นางสาวนริศรา  โกดสันเทียะ
3. นางสาวเชษฐ์ธิดา  ยายืน
 
1. นางสุธิกานต์  สุภัทโรบล