สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 1. นางสาวบังอร  เหมือนทอง
 
1. นางศิริกัลยา  ดาเวียง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวศศิกาญจน์  เรียนไธสง
 
1. นางศิริกัลยา  ดาเวียง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นางสาวพรทิวา  นาโส
 
1. นางศิริกัลยา  ดาเวียง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิมล  ดีชัยรัมย์
2. นายเดชา  แพงศรี
 
1. นางนันทวรรณ  วงเพ็ญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรพีพรรณ  หิงไธสง
 
1. นางนันทวรรณ  วงเพ็ญ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอธิวัฒน์  วงศ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  สุปะมา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศิวมินทร์  พืชพันธ์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  สุปะมา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  แสงวงษ์ชัย
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ลีหล้าน้อย
 
1. นางอรรวรณ  สีหาวงษ์
2. นางสาวมณีรัตน์  สุปะมา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรัญญาพร  สุทธิบุตร
 
1. นางอรรวรณ  สีหาวงษ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณัฐพงศ์  คงอิน่ทร์
 
1. นางอรรวรณ  สีหาวงษ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นายเชิดชัย  สอนสี
 
1. นายจตุพล  หาญดี
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายนัฐฐะพงษ์  นิคุณรัมย์
2. เด็กชายพงศกร  พลราษฎร์
3. เด็กชายภคิน  ศรีภักดี
 
1. นางวิภารัตน์  นิราราช
2. นายจตุพล  หาญดี
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 15.5 เข้าร่วม 7 1. นางสาวจันทรวิมล  เวสา
2. นางสาวพนิดา  หมั่นอุส่า
3. นางสาวอนุสรา  สิงห์ลี
 
1. นางสาวธนนันท์  ปรูกระโทก
2. นายณัฐชาญ  ยางเครือ
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกนกนาถ  อ่อนหวาน
2. เด็กหญิงลลิตา  ทับสีรัก
3. เด็กหญิงวิภาวี  นิคุณรัมย์
 
1. นายจตุพล  หาญดี
2. นางวิภารัตน์  นิราราช
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรเดช  อกนิษฐ์
2. นางสาวภัทธีรา  ประพันธมิตร
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ   ทองสร้อย
 
1. นางสาวธนนันท์  ปรูกระโทก
2. นางวิภารัตน์  นิราราช
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจรรยพร  เชื้อโคกกรวด
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  ยินดี
 
1. นางวิภารัตน์  นิราราช
2. นายจตุพล  หาญดี
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 28.52 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายชนาธิป   พัยพัด
2. เด็กชายทิวัฒน์  นาบุญ
 
1. นายณัฐชาญ  ยางเครือ
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนาธิป   พัยพัด
2. เด็กชายธิวัตถ์  นาบุญ
 
1. นายณัฐชาญ  ยางเครือ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์   แก้วประมูล
2. เด็กหญิงวรรณษา  นาลาด
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ภูสีลิต
4. เด็กชายอดุลวิทย์  บุญเขื่อง
5. เด็กชายอำนาจ  ทองเครือ
 
1. นางสาวเบญจพร  ทัศน์ไพร
2. นางกนกนิกา  ชวนพิมาย
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.8 ทอง 8 1. นางสาวนิภารัตน์   เที่ยงแท้
 
1. นางนางอภิรดี  สุริยวงศ์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรฤดี   ศรีภูวงษ์
2. เด็กชายพิสิษฐ์  ดีชัยรัมย์
 
1. นางสาวเบญจพร  ทัศน์ไพร
2. นางกนกนิกา  ชวนพิมาย
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาวฐิติวรดา   ประเสนเกาะ
2. นายสุรศักดิ์   ชะอุ่มทอง
 
1. นางสาวเบญจพร  ทัศน์ไพร
2. นางกนกนิกา  ชวนพิมาย
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัลยา  ชฎาวงษ์
2. เด็กหญิงนฤมล  นาลาด
3. เด็กหญิงปาณิศา  ปักเวสุ
4. เด็กหญิงพรรณนลิน  นิคุณรัมย์
5. นางสาวพัชรินทร์  แดนกาไสย
6. เด็กหญิงศรัณญา  ดวงศรี
7. นางสาวสุตรา  ทองสงคราม
8. นางสาวสุทธิกานต์  สีเหลือง
9. เด็กหญิงอานิตยา  มูลเสนา
10. เด็กหญิงเจนจิรา  ชัยสิทธิ์
 
1. นางสาวเบญจพร  ทัศน์ไพร
2. นางกนกนิกา  ชวนพิมาย
3. นายจตุพล  หาญดี
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 11 1. นางสาวพรพิมล  จวงการ
2. นางสาวสุธาศิณี  แก้วมาศ
 
1. นายนายพิศ  พานไหม
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 12 1. นางสาวจิรัฐิติกาล   ลำพึง
2. นางสาวปภาวดี   คันทอง
 
1. นายนายพิศ  พานไหม
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. นายชลธี   รัตนภักดี
2. นางสาวศิริลักษณ์   ผ่านจังหาญ
 
1. นายภราดร  วนไธสง
2. นางพินทอน  จงกลกลาง
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจารุวัฒน์   จันทร์พรม
2. เด็กชายธีระภัทท์  ใจกล้า
3. เด็กชายพิธิวัฒน์   นาคเพชร
 
1. นางสาวพินทอน  จงกลกลาง
2. นายภราดร  วนไธสง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. นางสาวฐิติมา  ปักกาโล
 
1. นายอนุรักษ์  บัวนาค
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกายสิทธิ์  พรดีมา
2. นายณัฐพงษ์  พี่พิมาย
3. นายธนวัฒน์   วงการ
4. นายวิษณุกร   หมั่นอุตส่าห์
5. นายอนุชา  มีวรรณ์
 
1. นายอนุรักษ์  บัวนาค
2. นายนายพิศ  พานไหม
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.2 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลชญา   หนูชัย
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ปากะตัง
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78.5 เงิน 5 1. นางสาวธนิกา  นิคุณรัมย์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ปากะตัง
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญา  ดาลุนสิม
2. เด็กหญิงศิริพร  อินทร์ทอง
 
1. นางแอนนา  วัฒโน
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงเพชรดาว  สียางนอก
 
1. นางแอนนา  วัฒโน
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนลาต์พร  คำพุธ
2. เด็กหญิงภัฏชณิชา  ปรึกษาตน
3. เด็กหญิงอรัญญา  ลุนไธสง
 
1. นางศิริกัลยา  ดาเวียง
2. นางฝ้าย  ปัจจัยเก
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐวดี  ลำพึง
2. นางสาวธัญรดา  นันอุมาลี
3. นางสาวสุทธาศิณี  สมสูงเนิน
 
1. นางศิริกัลยา  ดาเวียง
2. นางฝ้าย  ปัจจัยเก
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชฎารัตน์  นาลาด
2. นางสาวณัฏฐณิชา  ศรีสว่าง
3. นางสาวธิดารัตน์  อินทร์นอก
4. นางสาววนิดา  นาหนอง
5. นายศตวรรษ  ดีลาย
6. นางสาวสุชัญญา  ยาทองทิพย์
 
1. นายภราดร  วนไธสง
2. นางอภิรดี  สุริยวงศ์
3. นางสาวอรกมล  ประสพผล
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐธภูมิ  แก้วฝ่ายนอก
2. เด็กชายธรรณธร   จุนท่าหวัง
3. เด็กชายวริทธิ์  มุ่งดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ  ไตรหัตถทรัพย์
 
38 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ   เทือกสม
2. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  แก่นดี
 
1. นางสาวนุชชาวีฐ์  โมงขุนทด
2. นางสุพรรณี  โพธิ์บุตรดี