สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณัฐพงศ์  คงอิน่ทร์
 
1. นางอรรวรณ  สีหาวงษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายนัฐฐะพงษ์  นิคุณรัมย์
2. เด็กชายพงศกร  พลราษฎร์
3. เด็กชายภคิน  ศรีภักดี
 
1. นางวิภารัตน์  นิราราช
2. นายจตุพล  หาญดี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 15.5 เข้าร่วม 7 1. นางสาวจันทรวิมล  เวสา
2. นางสาวพนิดา  หมั่นอุส่า
3. นางสาวอนุสรา  สิงห์ลี
 
1. นางสาวธนนันท์  ปรูกระโทก
2. นายณัฐชาญ  ยางเครือ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 28.52 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายชนาธิป   พัยพัด
2. เด็กชายทิวัฒน์  นาบุญ
 
1. นายณัฐชาญ  ยางเครือ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 11 1. นางสาวพรพิมล  จวงการ
2. นางสาวสุธาศิณี  แก้วมาศ
 
1. นายนายพิศ  พานไหม
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 12 1. นางสาวจิรัฐิติกาล   ลำพึง
2. นางสาวปภาวดี   คันทอง
 
1. นายนายพิศ  พานไหม