สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 1. นางสาวบังอร  เหมือนทอง
 
1. นางศิริกัลยา  ดาเวียง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวศศิกาญจน์  เรียนไธสง
 
1. นางศิริกัลยา  ดาเวียง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นางสาวพรทิวา  นาโส
 
1. นางศิริกัลยา  ดาเวียง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นายเชิดชัย  สอนสี
 
1. นายจตุพล  หาญดี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกนกนาถ  อ่อนหวาน
2. เด็กหญิงลลิตา  ทับสีรัก
3. เด็กหญิงวิภาวี  นิคุณรัมย์
 
1. นายจตุพล  หาญดี
2. นางวิภารัตน์  นิราราช
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนาธิป   พัยพัด
2. เด็กชายธิวัตถ์  นาบุญ
 
1. นายณัฐชาญ  ยางเครือ