สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจรรยพร  เชื้อโคกกรวด
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  ยินดี
 
1. นางวิภารัตน์  นิราราช
2. นายจตุพล  หาญดี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาวฐิติวรดา   ประเสนเกาะ
2. นายสุรศักดิ์   ชะอุ่มทอง
 
1. นางสาวเบญจพร  ทัศน์ไพร
2. นางกนกนิกา  ชวนพิมาย
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.2 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลชญา   หนูชัย
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ปากะตัง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78.5 เงิน 5 1. นางสาวธนิกา  นิคุณรัมย์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ปากะตัง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงเพชรดาว  สียางนอก
 
1. นางแอนนา  วัฒโน
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนลาต์พร  คำพุธ
2. เด็กหญิงภัฏชณิชา  ปรึกษาตน
3. เด็กหญิงอรัญญา  ลุนไธสง
 
1. นางศิริกัลยา  ดาเวียง
2. นางฝ้าย  ปัจจัยเก