สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูริวุฒิ  เลิศแตง
 
1. นางสาววิไลจิตร  ศรีพาณิชย์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นายนรบดี  พืชทองหลาง
 
1. นายธัญนิรันดร์  บำรุงนา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงอรดา  พรมจุ้ยพะเนา
 
1. นางสาววิไลจิตร  ศรีพาณิชย์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริกานต์  แก้วเพชร
 
1. นายธัญนิรันดร์  บำรุงนา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวอารียา  แบนขุนทด
 
1. นางสาววิไลจิตร  ศรีพาณิชย์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.6 เงิน 7 1. นางสาวพิยะฏารัตน์  ชิดทองหลาง
 
1. นางรสิกา  ประสาทไทย