สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพงษ์  บรรจงฤทธิ์
2. นายปฎิพล  ศรีทัด
3. นายพิสุทธิ์  ฉันงูเหลือม
4. นายภานุวัฒน์  กระจายพะเนา
5. นายวีรภัทร  ใจจินา
6. นางสาวสมิตา  อินทร์มะดัน
 
1. นายภิรวัฒน์  นะรีรัมย์
2. นายเสถียร  สืบม่วงไทย
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอนุสรา  มีเกาะ
2. เด็กหญิงอาภัสรา  ดาสูงเนิน
3. เด็กหญิงอิสราภรณ์  อาษาภักดิ์
 
1. นางเพ็ญศิริ  เศรษฐชัย
2. นางสาววัชรี  บุญชุมวงศ์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาววริณชญา  ฤทธิ์สันเทียะ
2. นางสาววารุณี  ถอยกระโทก
3. นางสาวเกวลี  ชัยฤทธิ์
 
1. นางเพ็ญศิริ  เศรษฐชัย
2. นางสาววัชรี  บุญชุมวงศ์