สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอัญชนา  ชนะค้า
 
1. นางสาวประภาภรณ์  จงฤทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นางสาวญาดา  รักธรรม
 
1. นางสาวประภาภรณ์  จงฤทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐกุล  ดีทองพะเนา
 
1. นางสาวประภาภรณ์  จงฤทธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวประกายดาว  เย็นสายธาร
 
1. นางจิรวรรณ  มั่งประยูร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวศิริลักษณ์  เสนโพธิ์กลาง
 
1. นางสาวประภาภรณ์  จงฤทธิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. นางสาวธิดาพร  มนมา
2. นางสาวอลิสา  จำลองมุข
 
1. นางจิรวรรณ  มั่งประยูร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวศศิรัตน์  กลิ่นหอม
2. นางสาวสุดารัตน์  วุฒิยา
 
1. นางสาวประภาภรณ์  จงฤทธิ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  เคล้ากระโทก
 
1. นางสาวไพรจิตร  บุญธิมา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 7 เข้าร่วม 8 1. นายจีรยุทธ  ก๋าวงษ์
 
1. นางอัมพร  นาควิจิตร
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงลภัสรดา  แก้วชู
2. เด็กหญิงไปรยา  พวงพุ่ม
 
1. นางธัญธนพร  มุ่งดี
2. นางสาวทัศนียภรณ์  ชินวงศ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นายภานุรัตน์  อินมะดัน
2. นายเสกสรร  เม่าสูงเนิน
 
1. นางธัญธนพร  มุ่งดี
2. นางสาวทัศนียภรณ์  ชินวงศ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายชาติชาย  สิงพะเนาว์
 
1. นางสาวทัศนียภรณ์  ชินวงศ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 4 1. นางสาวขวัญชีวา  กันทะสาร
 
1. นางสาวไพรจิตร  บุญธิมา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงนิรภัทร์  แตงอยู่
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  จันทาจังหรีด
 
1. นางสถาพร  เชิดฉาย
2. นายประกายเพชร  อ่อนทองหลาง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นายทรงวุฒิ  อิ่มพูล
 
1. นายประกายเพชร  อ่อนทองหลาง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 70.5 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายทวีกิจ  ดีขุนทด
 
1. นางสาวทัศนียภรณ์  ชินวงศ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 8 1. นางสาวชมพูนุท  หนูกระโทก
2. เด็กหญิงปานวาด  สมสุข
3. เด็กชายพรพิพัฒน์  ศรีวงษ์
 
1. นางมณธิชา  แสนพิมพ์
2. นางสาววาสนา  โหงขุนทด
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 10.25 เข้าร่วม 8 1. นายภานุพงษ์  สนทองหลาง
2. นางสาววีรภัทรา  ชามนตรี
3. นางสาวศุณิสตา  ภักดีพุดซา
 
1. นางสาวพิมพ์ณิศา  รัศมีขอนพุดซา
2. นางสาวชลวรรณ  หมั่นทองหลาง
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญามุข  พรหมชัย
2. เด็กหญิงมีนา  ก้อนโทน
3. นางสาวศิริพร  โอริพันธ์
 
1. นางมณธิชา  แสนพิมพ์
2. นางสาวศศิยาพัชร  สังข์สุขวิรัตน์
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.2 ทอง 4 1. นางสาวนลินา  ฉันงูเหลือม
2. นางสาวพรทิพา  ด้วงช้าง
3. นางสาวศรินยา  กุยแก้ว
 
1. นางสาววาสนา  โหงขุนทด
2. นางสุชาดา  อวยสวัสดิ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญานี  ชะวางกลาง
2. เด็กหญิงมณี  ชำนาญจิต
3. เด็กชายเกียรติมงคล  จันทร์เติบ
 
1. นายราเชน  พิมพ์เย็น
2. นางอรุณวรรณ  ชาญสัมพันธ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนพร  สุขบุรี
2. นายอนุลักษณ์  ศรีจันทร์มะดัน
3. นางสาวเพชรลดา  อยู่รอด
 
1. นางสาวชลวรรณ  หมั่นทองหลาง
2. นางสาววาสนา  โหงขุนทด
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 52.81 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธราเทพ  คำตีบ
2. เด็กชายพรภวิษย์  ผาใต้
 
1. นางสุชาดา  อวยสวัสดิ์
2. นางสาวชลวรรณ  หมั่นทองหลาง
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แจบกระโทก
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญแจ่ม
 
1. นางสุชาดา  อวยสวัสดิ์
2. นางพจนีย์  สวยปาน
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิจารณ์  คำเหล็ก
2. นายวิษณุ  เทากระโทก
3. นายอรรถพล  มนทองหลาง
 
1. นายนราศัย  ศิริพันธุ์
2. นายคงเดช  เนตรพล
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพล  หวานสูงเนิน
2. เด็กชายธิติ  สระแก้ว
3. เด็กหญิงพรพาสุข  เสรี
4. เด็กชายสุรศักดิ์  หนองบุญ
5. เด็กหญิงโสภิตรา  ด่านสันเทียะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนริศรา  มนัสศิลา
2. นางวิลาวัณย์  พิณพิมาย
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณรงค์  สงพรหมทิพย์
2. นายนพรัตน์  ด่านกระโทก
3. นายสุรยุทธ  วงษ์หมอก
4. นายเจตดิลก  คอนนาสี
5. นายเจษฎา  คอกกระโทก
 
1. นางสาวอาริษา  ค้าเป็น
2. นางวิลาวัณย์  พิณพิมาย
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรายุ  อินทร์มะดัน
2. นายประกิติ์  เทากระโทก
3. นางสาวรวิพร  มณีปรุ
4. นางสาววรรษมน  เนินกระโทก
5. นายวีรวัตร์  โต้งกระโทก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนริศรา  มนัสศิลา
2. นางสาวพรพรรณ  พิมยะมาตร
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิยดา  เอมอ่อน
 
1. นางสาวอาริษา  ค้าเป็น
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง 5 1. นางสาวชิตชนก  แอบทองหลาง
 
1. นางปัญญดา  สุขเนตร์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุภัสสร  ศรีสมพงษ์
2. เด็กชายเตชสิทธิ์  จงฤทธิ์
 
1. นางวิลาวัณย์  พิณพิมาย
2. นางเพ็ญศิริ  เศรษฐชัย
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นายภานุวัฒน์  จันทร์เพ็ง
2. นางสาวรุ่งนภา  แก้วมน
 
1. นางวิลาวัณย์  พิณพิมาย
2. นางเพ็ญศิริ  เศรษฐชัย
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  คบทองหลาง
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ชายทวีป
 
1. นายภิรวัฒน์  นะรีรัมย์
2. นายอาภากร  ดาโม้
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวมาริสา  ดีทองหลาง
2. นางสาวอริสรา  ชื่นงูเหลือม
 
1. นางปุณณภา  จันทร์แสง
2. นายภิรวัฒน์  นะรีรัมย์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิตรานนท์  เรือนคง
 
1. นางสาวพรพรรณ  พิมยะมาตร
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวกัญญารัตน์  อ่างทองหลาง
 
1. นางสาวพรพรรณ  พิมยะมาตร
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเมขลา  สิงหสังวาล
 
1. นางสาวพรพรรณ  พิมยะมาตร
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง 4 1. นายนิพล  ขำโคกสูง
 
1. นางสาวพรพรรณ  พิมยะมาตร
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูริวุฒิ  เลิศแตง
 
1. นางสาววิไลจิตร  ศรีพาณิชย์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นายนรบดี  พืชทองหลาง
 
1. นายธัญนิรันดร์  บำรุงนา
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงอรดา  พรมจุ้ยพะเนา
 
1. นางสาววิไลจิตร  ศรีพาณิชย์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริกานต์  แก้วเพชร
 
1. นายธัญนิรันดร์  บำรุงนา
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวอารียา  แบนขุนทด
 
1. นางสาววิไลจิตร  ศรีพาณิชย์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.6 เงิน 7 1. นางสาวพิยะฏารัตน์  ชิดทองหลาง
 
1. นางรสิกา  ประสาทไทย
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติชญา  ไหว้ครู
2. นางสาวปนัดดา  สุขีชล
3. นางสาววาสนา  ข้อแก้ว
4. นางสาวศิรินธร  ดอนหอมหล้า
5. นางสาวสุพรรษา  ยอดพิมาย
6. นางสาวอริสา  เวียงจันทึก
 
1. นางสาววิไลจิตร  ศรีพาณิชย์
2. นางจิราภา  ศิริภูมิ
3. นางสุชาดา  อวยสวัสดิ์
4. นางสาวภควรรณ  หวังฟังกลาง
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 72.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุชาดา  สนทองหลาง
 
1. นางกนกวรรณ  ทิพย์กระโทก
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ลาภกระโทก
2. นางสาวธิดารัตน์  หนองบุญ
 
1. นางพจนีย์  สวยปาน
2. MissYingli  Zhang
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพงษ์  บรรจงฤทธิ์
2. นายปฎิพล  ศรีทัด
3. นายพิสุทธิ์  ฉันงูเหลือม
4. นายภานุวัฒน์  กระจายพะเนา
5. นายวีรภัทร  ใจจินา
6. นางสาวสมิตา  อินทร์มะดัน
 
1. นายภิรวัฒน์  นะรีรัมย์
2. นายเสถียร  สืบม่วงไทย
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอนุสรา  มีเกาะ
2. เด็กหญิงอาภัสรา  ดาสูงเนิน
3. เด็กหญิงอิสราภรณ์  อาษาภักดิ์
 
1. นางเพ็ญศิริ  เศรษฐชัย
2. นางสาววัชรี  บุญชุมวงศ์
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาววริณชญา  ฤทธิ์สันเทียะ
2. นางสาววารุณี  ถอยกระโทก
3. นางสาวเกวลี  ชัยฤทธิ์
 
1. นางเพ็ญศิริ  เศรษฐชัย
2. นางสาววัชรี  บุญชุมวงศ์
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติชัย  สิงห์จันทร์
2. เด็กชายพงศภัค  วงนอก
 
1. นายเทิดเกียรติ  กำลังไทย
2. นางสาวสุชญา  จันทร์แสง
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุนิรัชษา  ชอบด่านกลาง
2. เด็กหญิงเปมิกา  น้ำกระโทก
 
1. นางสาวศศิยาพัชร  สังข์สุขวิรัตน์
2. นางสาวสุชญา  จันทร์แสง
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูมิปกรณ์  ด้วงช้าง
2. นายวัชรศักดิ์  หาญทองหลาง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ขวัญมา
2. นายวีระพงษ์  ธูปบูชา
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81.25 ทอง 4 1. เด็กชายธนาการต์  พินิจชัย
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีทอง
3. เด็กชายนพดล  ด่านสันเทียะ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ขวัญมา
2. นายวีระพงษ์  ธูปบูชา
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวุฒิ  ภู่ภิรมย์
2. นายยุทธภูมิ  กลางเมือง
3. นายเมธาวัฒน์  นามชานนท์
 
1. นายคงเดช  เนตรพล
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ขันโท
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  ปิ่นกลาง
3. เด็กหญิงน้ำฝน  คลังพิมาย
4. เด็กหญิงสุชาดา  ปิ่นกลาง
5. เด็กหญิงอภินันท์  ตันกระโทก
6. เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์  บุญทา
 
1. นางสาวศศิยาพัชร  สังข์สุขวิรัตน์
2. นางสาวทัศนียภรณ์  ชินวงศ์
3. นางมณธิชา  แสนพิมพ์
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สิทธิ์เสือ
2. เด็กหญิงวรัญญา  คงประโคน
3. เด็กชายอนุชา  พลไธสง
 
1. นายวีระพงษ์  ธูปบูชา
2. นางสาวศศิยาพัชร  สังข์สุขวิรัตน์
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤตยา  หวังเลี้ยงกลาง
2. นางสาวจริญญา  บุญทัน
3. นางสาวศรินยา  อู่เสือพะเนา
 
1. นางสาวชลวรรณ  หมั่นทองหลาง
2. นางสาวศศิยาพัชร  สังข์สุขวิรัตน์