สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  เคล้ากระโทก
 
1. นางสาวไพรจิตร  บุญธิมา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 7 เข้าร่วม 8 1. นายจีรยุทธ  ก๋าวงษ์
 
1. นางอัมพร  นาควิจิตร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงลภัสรดา  แก้วชู
2. เด็กหญิงไปรยา  พวงพุ่ม
 
1. นางธัญธนพร  มุ่งดี
2. นางสาวทัศนียภรณ์  ชินวงศ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายชาติชาย  สิงพะเนาว์
 
1. นางสาวทัศนียภรณ์  ชินวงศ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 4 1. นางสาวขวัญชีวา  กันทะสาร
 
1. นางสาวไพรจิตร  บุญธิมา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 8 1. นางสาวชมพูนุท  หนูกระโทก
2. เด็กหญิงปานวาด  สมสุข
3. เด็กชายพรพิพัฒน์  ศรีวงษ์
 
1. นางมณธิชา  แสนพิมพ์
2. นางสาววาสนา  โหงขุนทด
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 10.25 เข้าร่วม 8 1. นายภานุพงษ์  สนทองหลาง
2. นางสาววีรภัทรา  ชามนตรี
3. นางสาวศุณิสตา  ภักดีพุดซา
 
1. นางสาวพิมพ์ณิศา  รัศมีขอนพุดซา
2. นางสาวชลวรรณ  หมั่นทองหลาง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 52.81 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธราเทพ  คำตีบ
2. เด็กชายพรภวิษย์  ผาใต้
 
1. นางสุชาดา  อวยสวัสดิ์
2. นางสาวชลวรรณ  หมั่นทองหลาง
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  คบทองหลาง
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ชายทวีป
 
1. นายภิรวัฒน์  นะรีรัมย์
2. นายอาภากร  ดาโม้