สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นางสาวญาดา  รักธรรม
 
1. นางสาวประภาภรณ์  จงฤทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวศิริลักษณ์  เสนโพธิ์กลาง
 
1. นางสาวประภาภรณ์  จงฤทธิ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นายภานุรัตน์  อินมะดัน
2. นายเสกสรร  เม่าสูงเนิน
 
1. นางธัญธนพร  มุ่งดี
2. นางสาวทัศนียภรณ์  ชินวงศ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นายทรงวุฒิ  อิ่มพูล
 
1. นายประกายเพชร  อ่อนทองหลาง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นายภานุวัฒน์  จันทร์เพ็ง
2. นางสาวรุ่งนภา  แก้วมน
 
1. นางวิลาวัณย์  พิณพิมาย
2. นางเพ็ญศิริ  เศรษฐชัย
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวมาริสา  ดีทองหลาง
2. นางสาวอริสรา  ชื่นงูเหลือม
 
1. นางปุณณภา  จันทร์แสง
2. นายภิรวัฒน์  นะรีรัมย์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอนุสรา  มีเกาะ
2. เด็กหญิงอาภัสรา  ดาสูงเนิน
3. เด็กหญิงอิสราภรณ์  อาษาภักดิ์
 
1. นางเพ็ญศิริ  เศรษฐชัย
2. นางสาววัชรี  บุญชุมวงศ์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาววริณชญา  ฤทธิ์สันเทียะ
2. นางสาววารุณี  ถอยกระโทก
3. นางสาวเกวลี  ชัยฤทธิ์
 
1. นางเพ็ญศิริ  เศรษฐชัย
2. นางสาววัชรี  บุญชุมวงศ์