สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอัญชนา  ชนะค้า
 
1. นางสาวประภาภรณ์  จงฤทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐกุล  ดีทองพะเนา
 
1. นางสาวประภาภรณ์  จงฤทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. นางสาวธิดาพร  มนมา
2. นางสาวอลิสา  จำลองมุข
 
1. นางจิรวรรณ  มั่งประยูร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวศศิรัตน์  กลิ่นหอม
2. นางสาวสุดารัตน์  วุฒิยา
 
1. นางสาวประภาภรณ์  จงฤทธิ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงนิรภัทร์  แตงอยู่
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  จันทาจังหรีด
 
1. นางสถาพร  เชิดฉาย
2. นายประกายเพชร  อ่อนทองหลาง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 70.5 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายทวีกิจ  ดีขุนทด
 
1. นางสาวทัศนียภรณ์  ชินวงศ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนพร  สุขบุรี
2. นายอนุลักษณ์  ศรีจันทร์มะดัน
3. นางสาวเพชรลดา  อยู่รอด
 
1. นางสาวชลวรรณ  หมั่นทองหลาง
2. นางสาววาสนา  โหงขุนทด
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แจบกระโทก
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญแจ่ม
 
1. นางสุชาดา  อวยสวัสดิ์
2. นางพจนีย์  สวยปาน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุภัสสร  ศรีสมพงษ์
2. เด็กชายเตชสิทธิ์  จงฤทธิ์
 
1. นางวิลาวัณย์  พิณพิมาย
2. นางเพ็ญศิริ  เศรษฐชัย
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวกัญญารัตน์  อ่างทองหลาง
 
1. นางสาวพรพรรณ  พิมยะมาตร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นายนรบดี  พืชทองหลาง
 
1. นายธัญนิรันดร์  บำรุงนา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงอรดา  พรมจุ้ยพะเนา
 
1. นางสาววิไลจิตร  ศรีพาณิชย์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.6 เงิน 7 1. นางสาวพิยะฏารัตน์  ชิดทองหลาง
 
1. นางรสิกา  ประสาทไทย
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 72.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุชาดา  สนทองหลาง
 
1. นางกนกวรรณ  ทิพย์กระโทก
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ลาภกระโทก
2. นางสาวธิดารัตน์  หนองบุญ
 
1. นางพจนีย์  สวยปาน
2. MissYingli  Zhang
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติชัย  สิงห์จันทร์
2. เด็กชายพงศภัค  วงนอก
 
1. นายเทิดเกียรติ  กำลังไทย
2. นางสาวสุชญา  จันทร์แสง