สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติชญา  ไหว้ครู
2. นางสาวปนัดดา  สุขีชล
3. นางสาววาสนา  ข้อแก้ว
4. นางสาวศิรินธร  ดอนหอมหล้า
5. นางสาวสุพรรษา  ยอดพิมาย
6. นางสาวอริสา  เวียงจันทึก
 
1. นางสาววิไลจิตร  ศรีพาณิชย์
2. นางจิราภา  ศิริภูมิ
3. นางสุชาดา  อวยสวัสดิ์
4. นางสาวภควรรณ  หวังฟังกลาง