สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงรัตนมน  เทียนสันเทียะ
 
1. นายวัชรวุธ  ศรีภูมิกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายกฤษดา  สูงขุนทด
2. เด็กชายธราพงษ์  บัวโค้ง
3. เด็กหญิงวลี  โกสันเทียะ
 
1. นางสาวอุมาพร  ขำเอนก
2. นายสานิตย์  หวังหมู่กลาง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 11.5 เข้าร่วม 11 1. นางสาวชนัญชิดา  ลิ่มจันทร์
2. นางสาวอารยา  แซ่เตียว
3. นายเจษฎาภรณ์  ดอนวิไทย
 
1. นางสาวสำลาน  อินสันเทียะ
2. นางสาวธัญชนก  พิพิธกุล