สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นายกิตติพัฒน์  ขัติทะจักร์
2. นายชัยพันธุ์  คงรัตน์อาภรณ์
3. นายนิติศาสตร์  ศรีสันต์
4. นางสาวพลอยอัมพร  โตบุญเรือง
5. นางสาวภัคจิรา  ไชยปัญหา
 
1. นายสมประสงค์  เลิศธัญญลักษณ์
2. นายศุภชัย  แจ่มนิลพิพัฒน์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวกิตติยากร  นัยวิกุล
 
1. นายสมประสงค์  เลิศธัญญลักษณ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายระพีพัฒน์  กาญจนกุลวัฒน์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  คำใสแสง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 4 1. นางสาวพลอยอัมพร  โตบุญเรือง
 
1. นางสาวปิยวรรณ  คำใสแสง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอารดา  รัตนอัมพา
 
1. นายสมประสงค์  เลิศธัญญลักษณ์