สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นางสาวภัทรวรินทร์  เซียงหนู
 
1. นายสุนทร  ชัยโคตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพัณณิตา  ขันเงิน
 
1. นายสุนทร  ชัยโคตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนชัย  พิณปรุ
 
1. นายสุนทร  ชัยโคตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวอารียา  หมั่นกิจ
 
1. นายสุนทร  ชัยโคตร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 6 1. นางสาวศิรภัสสร  ชุ่มสูงเนิน
 
1. นางวัชราภรณ์  หนองพล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นางสาวภัทรวรินทร์  เหวขุนทด
2. นางสาวภิญาดา  เขจรไลย์
 
1. นางวัชราภรณ์  หนองพล
2. นายสุนทร  ชัยโคตร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญชนก  มุมทอง
 
1. นางทิพรัตน์  แสงฤทธิ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนิดาพร  นาชัยพลอย
 
1. นางทิพรัตน์  แสงฤทธิ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชุติเดช  ข่าขันมะลี
 
1. นางทิพรัตน์  แสงฤทธิ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 86 ทอง 8 1. นายคุณัญญา  สว่างโสดา
 
1. นางทิพรัตน์  แสงฤทธิ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.02 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรนัย  รัตนสงวน
2. นางสาวนวพร  โสภิตลี้วัฒนานนท์
3. นางสาววริศรา  ละเอียด
 
1. นายวชิรเมธี  จอมไธสง
2. นางสาวสุพัตรา  ไชยสิทธิ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัชนวพงศ์  สดคมขำ
2. นางสาวนิธิวดี  โพธิ์นอก
3. นายยุทธนา  ลาสุดี
4. นางสาวรัตนาวลี  ปลื้มกมล
5. นางสาวศุภคราณัญ  เอื้อฤทธิกุล
 
1. นายอภิชาติ  โวหารลึก
2. จ.ส.อ.พิพัฒน์  ยงยุทธ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 9 1. นางสาวพิมพ์ณดา  วรรณโฆษิตพงศ์
 
1. นายอภิชาติ  โวหารลึก
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง 6 1. นายคำภีร์  อินนอก
2. นางสาวภทรวรรธน์  ศุภพฤกษพงศ์
 
1. นายทวีชัย  เพียซ้าย
2. จ.ส.อ.พิพัฒน์  ยงยุทธ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 77 เงิน 10 1. นางสาววัลลภา  แจ่มจำรูญ
 
1. นายสมประสงค์  เลิศธัญญลักษณ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงชนิกานต์  บุญพาวัฒนา
 
1. นายสมประสงค์  เลิศธัญญลักษณ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกรพิน  เขตคำ
 
1. นายสมประสงค์  เลิศธัญญลักษณ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวจาริญา  สังสรรค์
 
1. นายสมประสงค์  เลิศธัญญลักษณ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง 8 1. นางสาวอรวรรยา  อำ่บุญ
 
1. นายสมประสงค์  เลิศธัญญลักษณ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นายกิตติพัฒน์  ขัติทะจักร์
2. นายชัยพันธุ์  คงรัตน์อาภรณ์
3. นายนิติศาสตร์  ศรีสันต์
4. นางสาวพลอยอัมพร  โตบุญเรือง
5. นางสาวภัคจิรา  ไชยปัญหา
 
1. นายสมประสงค์  เลิศธัญญลักษณ์
2. นายศุภชัย  แจ่มนิลพิพัฒน์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวกิตติยากร  นัยวิกุล
 
1. นายสมประสงค์  เลิศธัญญลักษณ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายระพีพัฒน์  กาญจนกุลวัฒน์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  คำใสแสง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 4 1. นางสาวพลอยอัมพร  โตบุญเรือง
 
1. นางสาวปิยวรรณ  คำใสแสง
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอารดา  รัตนอัมพา
 
1. นายสมประสงค์  เลิศธัญญลักษณ์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 97.17 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกา่นดา  ทองศิริ
 
1. นางสาวปิยวรรณ   คำใสแสง
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัทรณิชา  ดงอนนท์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  คำใสแสง
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นายกฤษฎา  ภิญโญจิต
 
1. นางสาวจุรีวรรณ  กำเนิด
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฏิ์กมล    ผดุงจิต
2. นางสาวปิยพัชร์  ศรีวงค์ธนาชัย
3. นางสาวพีรดา  อินธิแสน
4. นายลัทธพล  กะการัมย์
5. นางสาวอาภานุช  สุธีรโรจน์
 
1. นางสาวจุรีวรรณ  กำเนิด
2. นางสาวปิยวรรณ   คำใสแสง
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณภัทร  ลิ้มศักดิ์ชัยกิจ
2. นางสาวพิมมาดา  วิเศษฤทธิ์
 
1. นางสาวธนิตา   วิจิตรรณพัศดุ
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนรสิงห์   จันทะสาร
 
1. นางสาวจุรีวรรณ  กำเนิด