สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญชนก  มุมทอง
 
1. นางทิพรัตน์  แสงฤทธิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.02 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรนัย  รัตนสงวน
2. นางสาวนวพร  โสภิตลี้วัฒนานนท์
3. นางสาววริศรา  ละเอียด
 
1. นายวชิรเมธี  จอมไธสง
2. นางสาวสุพัตรา  ไชยสิทธิ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 77 เงิน 10 1. นางสาววัลลภา  แจ่มจำรูญ
 
1. นายสมประสงค์  เลิศธัญญลักษณ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงชนิกานต์  บุญพาวัฒนา
 
1. นายสมประสงค์  เลิศธัญญลักษณ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นายกิตติพัฒน์  ขัติทะจักร์
2. นายชัยพันธุ์  คงรัตน์อาภรณ์
3. นายนิติศาสตร์  ศรีสันต์
4. นางสาวพลอยอัมพร  โตบุญเรือง
5. นางสาวภัคจิรา  ไชยปัญหา
 
1. นายสมประสงค์  เลิศธัญญลักษณ์
2. นายศุภชัย  แจ่มนิลพิพัฒน์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นายกฤษฎา  ภิญโญจิต
 
1. นางสาวจุรีวรรณ  กำเนิด