สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 97.17 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกา่นดา  ทองศิริ
 
1. นางสาวปิยวรรณ   คำใสแสง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัทรณิชา  ดงอนนท์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  คำใสแสง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฏิ์กมล    ผดุงจิต
2. นางสาวปิยพัชร์  ศรีวงค์ธนาชัย
3. นางสาวพีรดา  อินธิแสน
4. นายลัทธพล  กะการัมย์
5. นางสาวอาภานุช  สุธีรโรจน์
 
1. นางสาวจุรีวรรณ  กำเนิด
2. นางสาวปิยวรรณ   คำใสแสง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณภัทร  ลิ้มศักดิ์ชัยกิจ
2. นางสาวพิมมาดา  วิเศษฤทธิ์
 
1. นางสาวธนิตา   วิจิตรรณพัศดุ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนรสิงห์   จันทะสาร
 
1. นางสาวจุรีวรรณ  กำเนิด