สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตะวันชัยวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงพัชรอัมพร  มังกรทอง
 
1. นางสาวชฎาวรรณ์  สำรวมจิตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจิดาภา  อาชชวะนันท์
 
1. นางสาวชฎาวรรณ์  สำรวมจิตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลพร  อิ่มเกษม
 
1. นางสาวชฎาวรรณ์  สำรวมจิตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงเพลงพิณ  สิงห์สุวรรณ
 
1. นางสาวชฎาวรรณ์  สำรวมจิตร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยาภัทร  ทองแก้ว
 
1. นางสาวชฎาวรรณ์  สำรวมจิตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เพ็ชรชระ
2. เด็กหญิงสมปรารถนา   เดชจรรยา
 
1. นางสาวชฎาวรรณ์  สำรวมจิตร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 9 1. นางสาวสุปวีณ์  เอมเปีย
2. นางสาวโชติมา  บุญชูสว่าง
 
1. นางชฎาวรรณ์  สำรวมจิตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนาโอโกะ  โคอิเกะ
2. เด็กหญิงบุณยนุช  นกมีชัย
 
1. นางสาวชฎาวรรณ์  สำรวมจิตร
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกานต์  ผูกบุญเชิด
 
1. นายรัชชานนท์  เลิศสุริยะไพศาล
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงอนัญญา  ธรรมวิชยุตม์
 
1. นางศศิรดา  ยนพักตร์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 5 1. นางสาวพรทิพย์  กิตติชนม์วรกุล
 
1. นางศศิรดา  ยนพักตร์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงฐิริมาษฎ์  ฮามีทเนียร์
2. เด็กหญิงสุวดี  จันปิยะ
 
1. นายรัชชานนท์  เลิศสุริยะไพศาล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ชูศักดิ์
 
1. นายรัชชานนท์  เลิศสุริยะไพศาล
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงพนิตนันท์  คำนก
2. เด็กชายลิขสิทธิ์  หมายทวี
3. เด็กหญิงอนัญญา  อินทะรังษี
 
1. นางสาวกาญจณี  พุมมะระ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 71.2 เงิน 8 1. นายตินห์  ขำสายทอง
2. นายนันทิโย  มุ่งประสิทธิชัย
3. นายปวเรศ  อุบลบาน
4. นางสาวรัชฎาภรณ์  คำสุริย์
5. นางสาววรษา  กวางแก้ว
 
1. นางสาวพุธฐิพร  ดังใหม่
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  มังกรทอง
 
1. นางสาวพุธฐิพร  ดังใหม่
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.2 ทอง 7 1. นางสาวชุติกาญจน์  ปานวิจิตร
 
1. นางสาวพุธฐิพร  ดังใหม่
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 9 1. เด็กชายบารมี  นกหรีด
2. เด็กหญิงพัชชาพลอย  เปรมธาวินัย
 
1. นางสาวพุธฐิพร  ดังใหม่
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาวประวิชญา  เสาวคนธ์
2. นายพัทรพล  ถนอมวงษ์
 
1. นางสาวพุธฐิพร  ดังใหม่
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎิ์ชพล  พรมรักษา
2. นายธีรวัฒน์  จันทร์สระน้อย
 
1. นายอภินันท์  สมฤทธิ์
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นางสาวรัชดา  ไชยจักร์
2. นางสาวอภัสราพร  ภิรมย์ชม
 
1. นายอภินันท์  สมฤทธิ์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนัดดาชนก  คงอักษร
 
1. นายนพรัตน์  พลายน้อย
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกรวรรณ  มาโนชญ์สกุล
2. เด็กชายวรยุทธ  ป้อมจาหยับ
 
1. นางสาวจุรีพร  เงินจังหรีด
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายภรภัทร  พูลทองคำ
2. เด็กชายภีมเดช  พิมพ์หิน
 
1. นางสาวจุรีพร  เงินจังหรีด
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลทิพย์  ปุ๊ดพรม
2. นางสาวณัฐชยา  เคล้าโนนคร้อ
3. นางสาวปุญญิศา  ศรีวิเศษ
 
1. สิบเอกจำรัส  สมบัติหอม