สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตะวันชัยวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 9 1. นางสาวสุปวีณ์  เอมเปีย
2. นางสาวโชติมา  บุญชูสว่าง
 
1. นางชฎาวรรณ์  สำรวมจิตร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกานต์  ผูกบุญเชิด
 
1. นายรัชชานนท์  เลิศสุริยะไพศาล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงอนัญญา  ธรรมวิชยุตม์
 
1. นางศศิรดา  ยนพักตร์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 5 1. นางสาวพรทิพย์  กิตติชนม์วรกุล
 
1. นางศศิรดา  ยนพักตร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงพนิตนันท์  คำนก
2. เด็กชายลิขสิทธิ์  หมายทวี
3. เด็กหญิงอนัญญา  อินทะรังษี
 
1. นางสาวกาญจณี  พุมมะระ