สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตะวันชัยวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงพัชรอัมพร  มังกรทอง
 
1. นางสาวชฎาวรรณ์  สำรวมจิตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลพร  อิ่มเกษม
 
1. นางสาวชฎาวรรณ์  สำรวมจิตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยาภัทร  ทองแก้ว
 
1. นางสาวชฎาวรรณ์  สำรวมจิตร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงฐิริมาษฎ์  ฮามีทเนียร์
2. เด็กหญิงสุวดี  จันปิยะ
 
1. นายรัชชานนท์  เลิศสุริยะไพศาล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 71.2 เงิน 8 1. นายตินห์  ขำสายทอง
2. นายนันทิโย  มุ่งประสิทธิชัย
3. นายปวเรศ  อุบลบาน
4. นางสาวรัชฎาภรณ์  คำสุริย์
5. นางสาววรษา  กวางแก้ว
 
1. นางสาวพุธฐิพร  ดังใหม่
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎิ์ชพล  พรมรักษา
2. นายธีรวัฒน์  จันทร์สระน้อย
 
1. นายอภินันท์  สมฤทธิ์