สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายอัมรินทร์  ขวัญสุข
 
1. นางศิริวรรณ  ตั้งจิตนฤมาณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวบุษยา  หมูยา
 
1. นางสาวอนัญญา  รอดชื่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกพร  ทุมมี
 
1. นางศิริวรรณ  ตั้งจิตนฤมาณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาวพัชราภรณ์  จันทะกล
 
1. นางศิริวรรณ  ตั้งจิตนฤมาณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 1. นางสาวพรธิชา  หาระภูมิ
 
1. นางทัศนีย์  อุปมายันต์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นางสาวสมฤดี  ทรัพย์สูงเนิน
 
1. นางศิริวรรณ  ตั้งจิตนฤมาณ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  อุดทะกา
 
1. นางทัศนีย์  อุปมายันต์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 4 1. นางสาวรัชนีกร  สิทธิมาศ
 
1. นางทัศนีย์  อุปมายันต์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงภัทรทิยา  ยางนอก
2. เด็กหญิงวันวิสา  ประสพศรี
 
1. นางทัศนีย์  อุปมายันต์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสถาพร  มาระศรี
 
1. นางสาวอัญชลี  อัยจักษ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายพีรภัทร  ไหวดี
 
1. นายศราวุธ  ศรีวะลา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 10 1. นางสาวลลิตา  กรำกระโทก
 
1. นายศราวุธ  ศรีวะลา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลนิสา  ชมภู
2. นางสาวปรางฉาย  โสภาลัย
 
1. นางสาวอัญชลี  อัยจักษ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภาคภูมิ  ยางนอก
 
1. นางสาวอัญชลี  อัยจักษ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายปฏิภาณ  เลไลลำ
 
1. นางสมบูรณ์  หวังประสพกลาง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 74.5 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวพรชิตา  หาระภูมิ
 
1. นางสาวนิฐิรา  อาจสม
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพรพิมล  รังสร้อย
2. นางสาวมิ่งขวัญ  ยางนอก
3. นางสาววันวิสา  ประสพศรี
 
1. นางทัศนีย์  อุปมายันต์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปิณฑิรา  ภูมิโคตร
2. เด็กชายพิชาญ  แสนภักดี
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  สวัสดี
4. เด็กหญิงสุมิตตา  สุวรรณ
5. เด็กหญิงอรวรรณ  แย้มศรี
 
1. นายปัญญา  พรยา
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 4 1. นางสาวปิยนันท์  ทุมพันธ์
2. นางสาวพัชราภรณ์  ศรีอุดร
3. นายยุทธนา  ชัยยา
4. นายวชิรวิทย์  ทับสมบัติ
5. นางสาวอัญชัน  พิพวนนอก
 
1. นายปัญญา  พรยา
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 15 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ยางนอก
2. เด็กหญิงอธิติยา  ทุมประเสริฐ
 
1. นายปัญญา  พรยา
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกกร  ยางนอก
2. นายวิศรุต  บุตรศรีภูมิ
 
1. นายปัญญา  พรยา
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรัชญา  พลต้าง
2. เด็กหญิงชลดา  บุญสอน
3. นางสาวณัฏฐณิชา  พลายเนียม
4. เด็กหญิงปวีณา  มีถม
5. เด็กหญิงปวีณา  บุราณรมย์
6. เด็กหญิงวิภาวดี  เชื้อบัญฑิต
7. นางสาวสุวนันท์  เขื่อนทอง
8. นางสาวอลิชา  ยางนอก
9. นางสาวอลิสา  ศรศักดา
10. เด็กหญิงอุมาพร  ภูวงยางนอก
 
1. นายปริญญ์  ราชวัตร
2. นายสมเจตน์  ผิวอ่อน
3. นางสาวรัชนีกรณ์  สออนรัมย์
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นางสาวจิราพร  ศรีบุรินทร์
2. นายวีรพงษ์  ดวงจิตร
 
1. นางทัศนีย์  อุปมายันต์
2. นายศตวรรษ  โนนงาม
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพงศกร  เชื้อผกา
 
1. นางทัศนีย์  อุปมายันต์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นายยุทธศักดิ์  บางสำรวจ
 
1. นายภาคิน  โฮนอก
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 5 1. เด็กชายธวัช  แสนโคตร
 
1. นายภาคิน  โฮนอก
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวจิตสุภา  ไพรพฤกษ์
 
1. นายภาคิน  โฮนอก
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปฏิภาณ  ทวยหา
 
1. นางทัศนีย์  อุปมายันต์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงศรัณญา  ทองยอด
 
1. นางทัศนีย์  อุปมายันต์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 6 1. นางสาวอทิตยา  แก้วพูน
 
1. นายทรงยศ  โพธิ์นอก
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตสุภา  ไพรพฤกษ์
2. นางสาวอัจฉรา  ใยพันธ์
 
1. นายทรงยศ  โพธิ์นอก
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอดิรุจ  กองมณี
 
1. นายทรงยศ  โพธิ์นอก
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศาลามาตร
2. เด็กหญิงฐิติพร  พรานไพร
3. เด็กหญิงภาสินี  จันทะกล
 
1. นางสาวอนัญญา  รอดชื่น
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 61 ทองแดง 12 1. นางสาวจารุวรรณ  แทนไธสง
2. นางสาวจีรพร  ชัยเสน
3. นางสาวชริตา  อักษาษร
 
1. นางสาวอนัญญา  รอดชื่น
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวนภาพร  ดวงจิตร
2. นางสาวศุจีภรณ์  ลาขุมเหล็ก
 
1. นางสาวชัญญาภัค  ใยดี
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวจุรีรัตน์  นาบุญ
2. นางสาวศศิกาญจน์  เครือแก้ว
 
1. นางสาวชัญญาภัค  ใยดี
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิดาภา  ทานะคุณ
2. เด็กหญิงรัตชนีกร  เพราะแก้ว
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พสุรัตน์
 
1. นางศรินรัตน์  ขานพิมาย
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  โพธิ์ศรีดี
2. เด็กชายพีรกานต์  พรมจักร
3. เด็กหญิงวิลาพร  แก้วนิล
 
1. นางณสุดา  กฤตเที่ยงกล้า