สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 1. นางสาวพรธิชา  หาระภูมิ
 
1. นางทัศนีย์  อุปมายันต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นางสาวสมฤดี  ทรัพย์สูงเนิน
 
1. นางศิริวรรณ  ตั้งจิตนฤมาณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 4 1. นางสาวรัชนีกร  สิทธิมาศ
 
1. นางทัศนีย์  อุปมายันต์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายพีรภัทร  ไหวดี
 
1. นายศราวุธ  ศรีวะลา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายปฏิภาณ  เลไลลำ
 
1. นางสมบูรณ์  หวังประสพกลาง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 4 1. นางสาวปิยนันท์  ทุมพันธ์
2. นางสาวพัชราภรณ์  ศรีอุดร
3. นายยุทธนา  ชัยยา
4. นายวชิรวิทย์  ทับสมบัติ
5. นางสาวอัญชัน  พิพวนนอก
 
1. นายปัญญา  พรยา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 15 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ยางนอก
2. เด็กหญิงอธิติยา  ทุมประเสริฐ
 
1. นายปัญญา  พรยา
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นางสาวจิราพร  ศรีบุรินทร์
2. นายวีรพงษ์  ดวงจิตร
 
1. นางทัศนีย์  อุปมายันต์
2. นายศตวรรษ  โนนงาม
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศาลามาตร
2. เด็กหญิงฐิติพร  พรานไพร
3. เด็กหญิงภาสินี  จันทะกล
 
1. นางสาวอนัญญา  รอดชื่น
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 61 ทองแดง 12 1. นางสาวจารุวรรณ  แทนไธสง
2. นางสาวจีรพร  ชัยเสน
3. นางสาวชริตา  อักษาษร
 
1. นางสาวอนัญญา  รอดชื่น