สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายอัมรินทร์  ขวัญสุข
 
1. นางศิริวรรณ  ตั้งจิตนฤมาณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวบุษยา  หมูยา
 
1. นางสาวอนัญญา  รอดชื่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกพร  ทุมมี
 
1. นางศิริวรรณ  ตั้งจิตนฤมาณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาวพัชราภรณ์  จันทะกล
 
1. นางศิริวรรณ  ตั้งจิตนฤมาณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงภัทรทิยา  ยางนอก
2. เด็กหญิงวันวิสา  ประสพศรี
 
1. นางทัศนีย์  อุปมายันต์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภาคภูมิ  ยางนอก
 
1. นางสาวอัญชลี  อัยจักษ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 74.5 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวพรชิตา  หาระภูมิ
 
1. นางสาวนิฐิรา  อาจสม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นายยุทธศักดิ์  บางสำรวจ
 
1. นายภาคิน  โฮนอก
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 5 1. เด็กชายธวัช  แสนโคตร
 
1. นายภาคิน  โฮนอก
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงศรัณญา  ทองยอด
 
1. นางทัศนีย์  อุปมายันต์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตสุภา  ไพรพฤกษ์
2. นางสาวอัจฉรา  ใยพันธ์
 
1. นายทรงยศ  โพธิ์นอก
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวนภาพร  ดวงจิตร
2. นางสาวศุจีภรณ์  ลาขุมเหล็ก
 
1. นางสาวชัญญาภัค  ใยดี
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวจุรีรัตน์  นาบุญ
2. นางสาวศศิกาญจน์  เครือแก้ว
 
1. นางสาวชัญญาภัค  ใยดี