สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลนิสา  ชมภู
2. นางสาวปรางฉาย  โสภาลัย
 
1. นางสาวอัญชลี  อัยจักษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรัชญา  พลต้าง
2. เด็กหญิงชลดา  บุญสอน
3. นางสาวณัฏฐณิชา  พลายเนียม
4. เด็กหญิงปวีณา  มีถม
5. เด็กหญิงปวีณา  บุราณรมย์
6. เด็กหญิงวิภาวดี  เชื้อบัญฑิต
7. นางสาวสุวนันท์  เขื่อนทอง
8. นางสาวอลิชา  ยางนอก
9. นางสาวอลิสา  ศรศักดา
10. เด็กหญิงอุมาพร  ภูวงยางนอก
 
1. นายปริญญ์  ราชวัตร
2. นายสมเจตน์  ผิวอ่อน
3. นางสาวรัชนีกรณ์  สออนรัมย์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปฏิภาณ  ทวยหา
 
1. นางทัศนีย์  อุปมายันต์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอดิรุจ  กองมณี
 
1. นายทรงยศ  โพธิ์นอก
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิดาภา  ทานะคุณ
2. เด็กหญิงรัตชนีกร  เพราะแก้ว
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พสุรัตน์
 
1. นางศรินรัตน์  ขานพิมาย
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  โพธิ์ศรีดี
2. เด็กชายพีรกานต์  พรมจักร
3. เด็กหญิงวิลาพร  แก้วนิล
 
1. นางณสุดา  กฤตเที่ยงกล้า