สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 6 1. นางสาวทรรศนีย์  สังเวียน
 
1. นางชุลีรัตน์  เกิดมั่นคง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 71.17 เงิน 4 1. นางสาวประเสริฐศรี  ยี่รัมย์
 
1. นายสนาญชัย  วงษ์ชาลี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสิรินาฏ  กามขุนทด
 
1. นางอุทัยวรรณ  บรรจงจิตร
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศริญญา  นพภาลัย
 
1. นางสาวสุดาทิพย์  สถิรภัทรพร
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 73.5 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  สายน้ำเย็น
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พันชนะ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 64 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นายศุภการ  ชาญสกุลชัย
 
1. นายสนาญชัย  วงษ์ชาลี
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุไรรัตน์  วิคสันเทียะ
2. นางสาวรุ่งนภา  ผลยวง
3. นางสาวศรุตยา  ชิ้นขุนทด
4. นางสาวหฤทัย  แซ่ตัง
5. นายเจตนิพัทธ์  ชมตะคุ
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พันชนะ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกนกพล  เหมือนเพชร
2. เด็กหญิงนันทิชา  เนียมไร่ขิง
 
1. นางสาวพรพิมล  สิงหกุล
2. นางสาวสุนันญา  พลเยี่ยม
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  พงษ์พันธ์
2. เด็กชายศราวุธ  โอดจันทึก
 
1. นายสนาญชัย  วงษ์ชาลี
2. นางพรรเพ็ญ  ขวางกระโทก
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฏฐพล  เข็มอินทร์
 
1. นายสนาญชัย  วงษ์ชาลี