สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงษ์ธร  ลิ้มศิริโพธิ์ทอง
2. เด็กชายภูริภัทร  เชี่ยวชาญ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  คงมิ่ง
2. นายวุฒิพงษ์  ิเงินดี
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญาณี  พบขุนทด
2. เด็กหญิงชนากานต์  ปะตินัง
 
1. นายสุธาทิพย์  เหวขุนทด
2. นายกิตติพงศ์  สิมขุนทด
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐิตพัฒน์  ชินไชยพัฒน์
2. เด็กชายณปกรณ์  แบขุนทด
 
1. นายวุฒิพงษ์  เงินดี
2. นางสาวกนกวรรณ  คงมิ่ง
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกวินทิพย์  เกียะขุนทด
2. นางสาวธัญชนก  เทียนธวัชกุล
 
1. นายวุฒิพงษ์  เงินดี
2. นางสาวกนกวรรณ  คงมิ่ง
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงค์เดช  เหิมขุนทด
2. เด็กชายสิทธิกร  บมขุนทด
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  เหวขุนทด
2. นายกิตติพงศ์  สินขุนทด
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนวัฒน์  ดอนวิชา
2. นายยศพัทธ์  ยอดไธสง
 
1. ดร.อนุศร  หงษ์ขุนทด
2. นางกนกวรรณ  คงมิื่ง
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นายคุณากร  รู้รักษา
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  นาคะดำรงวรรณ
 
1. ดร.อนุศร  หงษ์ขุนทด
2. นางสาวกนกวรรณ  คงมิ่ง
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาดา  นามโมรินทร์
2. เด็กหญิงธนัชพร  นันท์ขุนทด
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  เหวขุนทด
2. นายกิตติพงศ์  สินขุนทด
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 1. เด็กชายนนทกานต์  ภูมิโคกรักษ์
2. เด็กหญิงวิพาพร  กิจจารักษ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ภัทราภิรักษ์
2. นางสาวสุธาทิพย์  เหวขุนทด
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมานิตา  สิริภูริภากร
2. นางสาวอนุธิดา  สาดสูงเนิน
 
1. นายกิตติพงศ์  สินขุนทด
2. นางสาวนภาพร  ช่างทำ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชุติกานต์  เมียนขุนทด
2. นายนพรัตน์  ความหมั่น
 
1. ดร.อนุศร  หงษ์ขุนทด
2. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
12 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีวิพัฒน์
2. เด็กชายจิรพนธ์  กวกขุนทด
3. เด็กหญิงชลธิชา  กงขุนทด
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  เหวขุนทด
2. นายกิตติพงศ์  สินขุนทด
 
13 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐาปนี  สาทิพจันทร์
2. นางสาวศุภลักษณ์  เกิดผล
3. นางสาวอาริศรา  อาบสุวรรณ์
 
1. ดร.อนุศร  หงษ์ขุนทด
2. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 9 1. นายวีระศักดิ์  พัดพาน
2. นายอาทิตย์  วงษ์พิทักษ์
 
1. นายกิตติพงศ์  สินขุนทด
2. นายภัทรพล  บุษยะมา