สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกานต์ระพี  ดวงสุดา
2. นางสาวชนนิกานต์  กฤษสุวรรณ
3. นางสาวธัญพิชชา  แขนสูงเนิน
4. นางสาวปานทิพย์  พูดจันทึก
5. นางสาวภวรัญชน์  ธนรุจไพศาล
6. นายภูดิศ  สกุลทัศนบรรจง
7. นางสาววรรณิภา  เบ้าจันทึก
8. นางสาววริญญ์รภัส  หมายมั่น
9. นางสาววริศรา  ศรีลมุล
10. นายศุภชัย  กมขุนทด
 
1. นายพิเชษฐ  หวนสันเทียะ
2. นายวรวุฒิ  สงวนพิมพ์
3. นางสาววิภารัตน์  แสงสุวรรณ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  ภูมิโคกรักษ์
2. เด็กหญิงรริสรา  สายจันทร์
3. เด็กหญิงวรรณวนัช  แคบขุนทด
 
1. นายสมชาติ  ไทยปราณีต
2. นางกนกพร  อินรัมย์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นางสาวกมลวรลักษณ์  มณีมนัฐธนโชค
2. นางสาวปัทม์ศุภางค์  พืบขุนทด
3. นางสาวอธิติยา  มอมขุนทด
 
1. นายสมชาติ  ไทยปราณีต
2. นางกนกพร  อินรัมย์