สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทิตา  สุขจิตร
 
1. นางสาวณิชกมล  เปียสันเทียะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนพร  กลับแก้ว
 
1. นางสาวประภาพร  สิงห์สุพรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอุษณา  จันทร์แดง
 
1. นางชะเลยรัก  สถิตชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 1. นางสาวจิรัฐติกาล  เจริญรักษา
 
1. นางชะเลยรัก  สถิตชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐกุล  ประดับ
 
1. นางสาววิลาสินี  กุมขุนทด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนิษฐา  สุริยะเย็น
 
1. นางสาววิลาสินี  กุมขุนทด
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรัญชนา  ผิวอ่อน
 
1. นางสาวณิชกมล  เปียสันเทียะ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรทิพย์  พันชนะ
 
1. นางสาวประภาพร  สิงห์สุพรรณ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธารตะวัน  แบขุนทด
 
1. นางสาววิลาสินี  กุมขุนทด
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 6 1. นางสาวเนตรนภา  เมนขุนทด
 
1. นางสาวภัทรวีร์  นาคินชาติ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อิ่มจันทึก
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  จันวงษา
 
1. นางสาวนิตยา  ยวนทะเล
2. นายสมพร  ศรีวิพัฒน์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพุทธพร  ช้างหัวหน้า
2. นางสาวอริศราภรณ์  มูลเพ็ญ
 
1. นายสมพร  ศรีวิพัฒน์
2. นางสาวประภาพร  สิงห์สุพรรณ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  เกนขุนทด
2. เด็กหญิงณัฐพร  พึขุนทด
 
1. นางสาวณิชกมล  เปียสันเทียะ
2. นางสาวนิตยา  ยวนทะเล
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสิริยากร  แก้วระวัง
 
1. นางสาวประภาพร  สิงห์สุพรรณ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายมนกฤษกร  มินขุนทด
 
1. นายสมพร  เสือสูงเนิน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเกวลิน  กอกขุนทด
 
1. นางสาวมณีรัตน์  กวดขุนทด
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชิวารัศมิ์  ลาดเลียง
2. เด็กชายภัคพล  จิตรซื่อ
 
1. นายพัฒนพงศ์  ปุราโน
2. นางสาวสุณีย์รัตน์  เปสันเทียะ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 4 1. นายธนกิจ  โพคาศรี
2. นายศุภกิตติ์  สีแดงดี
 
1. นายพัฒนพงศ์  ปุราโน
2. นายสมพร  เสือสูงเนิน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวุฒิชัย  คำชัย
 
1. นายชิตพงศ์  จงโกเย็น
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเรือนแก้ว  กองขุนทด
 
1. นายชิตพงศ์  จงโกเย็น
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สงคราม
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ภูมิโคกรักษ์
 
1. นางอรทัย  ศรีทอง
2. นายนคร  เสมเจริญธรรม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายไชยวัฒน์  สิทธิ
 
1. นางชุมพร  แฉล้มไธสง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สินปรุ
 
1. นางฐิติวรรณ  เพชรนอก
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพีรพล  พรั่งขุนทด
 
1. นางฐิติวรรณ  เพชรนอก
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 53.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงฉัตราพร  จิตรีงาม
 
1. นางสาวกุลวดี  ปุยกระโทก
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินภัทร  งามลา
2. เด็กหญิงธนพร  กามขุนทด
3. เด็กหญิงธีรดา  ตาประโคน
 
1. นางสาวโสภา  พรหมสวัสดิ์
2. นายสายชล  บรรทัพ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยา  สิริการ
2. นางสาวธารวิมล  สายคำ
3. นายศักดิ์สิทธิ์  ช่วยงาน
 
1. นางกาญจนา  ทรัพย์ปทุมสิน
2. นายสายชล  บรรทัพ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญาพร  คำรังษี
2. เด็กหญิงญดาพร  จิตรซื่อ
3. เด็กหญิงอณุภา  ชัยรัตนพิพัฒน์
 
1. นายวรวุฒิ  สงวนพิมพ์
2. นางวรนุช  เรืองธาตรี
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐณิชา  เทียนขุนทด
2. นางสาวรุจิรา  แกงขุนทด
3. นายเกียรติภูมิ  แพบขุนทด
 
1. นางสาวนิตยา  ฟ้อนบำเลอ
2. นางสาวกมลทิพย์  ข้องนอก
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปรีชาญาณ
2. เด็กหญิงณัฐชา  หมอกขุนทด
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มิกขุนทด
 
1. นางกาญจนา  ทรัพย์ปทุมสิน
2. นางสาวสุรางค์  มากขุนทด
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนฤชิต  บัวศรี
2. นางสาวภัทรวดี  วงษ์จูม
3. นายวัชรพล  อินอุ่นโชติ
 
1. นางสาวนุจรีย์  ศรีอาภัย
2. นางสุภาวดี  เจ็กนอก
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  เกิดบ้านใหม่
2. เด็กหญิงเอวิตรา  เทียนขุนทด
3. เด็กชายโกศล  ไชยณรงค์
 
1. นางนภสรณ์  มากขุนทด
2. นางอภิญญา  ภูแช่มโชติ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชาบูร  นวลจันทร์
2. เด็กชายดรัณภพ  เมนขุนทด
 
1. นางวรัชยา  สีทอง
2. นายสุริยัน  พบขุนทด
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.67 เงิน 4 1. นายภัทรพล  วิไลดำรงกุล
2. นายอรรถกร  โพดาศรี
 
1. นางสุภาวดี  เจ็กนอก
2. นางสาวนุจรีย์  ศรีอาภัย
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 24.99 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กามขุนทด
2. เด็กหญิงสุกัญญา  คูหา
 
1. นางสาวโสภา  พรหมสวัสดิ์
2. นางสาวกมลทิพย์  ข้องนอก
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. นายพาณิช  สมบูรณ์
2. นายวราวุธ  คลองกลาง
 
1. นายสุริยัน  พบขุนทด
2. นางวรัชยา  สีทอง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญศิริ  พรขุนทด
2. เด็กหญิงชนิภา  กลิ่นกมล
3. เด็กหญิงนิชา  กงขุนทด
4. เด็กหญิงศศิภา  เดิมสันเทียะ
5. เด็กหญิงอารีย์ญา  พันชนะ
 
1. นางสาวสุปราณี  แก้วมาพะเนา
2. นายต่อศักดิ์  ชาญสูงเนิน
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวละอองดาว  มอมขุนทด
2. นางสาววรางคณา  หาพันธ์ุ
3. นางสาววิชชุดา  ระหว่างขุนทด
4. นางสาวสกาวเดือน  มอมขุนทด
5. นางสาวโสรญา  มารมูล
 
1. นางสาวสุปราณี  แก้วมาพะเนา
2. นายเอกลักษณ์  แสนพรม
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  อินสูงเนิน
2. เด็กหญิงพิริยากร  เกริกสูงเนิน
3. เด็กหญิงรวิกานต์  กวนงูเหลือม
4. เด็กชายศราวุฒิ  กระฉอดนอก
5. เด็กหญิงอรทัย  วิชาพูล
 
1. นางสาวสุปราณี  แก้วมาพะเนา
2. นายเอกลักษณ์  แสนพรม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวกฤติกา  ตาดี
2. นางสาวนรมน  ประกอบวรการ
3. นางสาวปิยนุช  ชูสูงเนิน
4. นางสาวสิรินทร์ทิพย์  จันทร์ครบ
5. นายไชยพัฒน์  เกงขุนทด
 
1. นายเอกลักษณ์  แสนพรม
2. นางสาวสุปราณี  แก้วมาพะเนา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนกฤษ  สุดหา
2. นายภั่ทรพล  กองสินแก้ว
3. นางสาววิลาวัลณ์  เนียมช่องแค
4. นายวิศว  เลื่อนสูงเนิน
5. นางสาวสุนิตา  สมบูรณ์
 
1. นายณัฐพล  เหิกขุนทด
2. นายภัทรพล  บุษยะมา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชัชฏาภรณ์  ทองคลี่
 
1. นางสาวสุปราณี  แก้วมาพะเนา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 -    
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปฐมวรรณ  จำปาทอง
2. เด็กหญิงลักษิกา  เข็มลัง
 
1. นายชนะชล  โกสุมภ์
2. นายปิยพล  ถนอมพลกรัง
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญานิสา  โม่งปราณีต
2. นางสาวนริศรา  กินขุนทด
 
1. นายปิยพล  ถนอมพลกรัง
2. นายชนะชล  โกสุมภ์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.16 ทอง ชนะเลิศ 1. นายขวัญชัย  ชนะ
2. นายธีรพงค์  ศรีกระโทก
3. นายธีระพัฒน์  จันทศร
4. นางสาวนงนภัส  ชัยรัตนพิพัฒน์
5. นางสาวพรรณภัสษา  พับขุนทด
6. นายเจษฎาภรณ์  งันขุนทด
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เลือดขุนทด
2. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
3. นางสาวพรรณนิภา  ศาสตร์สูงเนิน
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐกฤษ  จงมีเลิศ
 
1. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายนัฐชัย  วิไลหอม
 
1. นางสาวพรรณนิภา  ศาสตร์สูงเนิน
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  จินดานิล
 
1. นางสาวพรรณนิภา  ศาสตร์สูงเนิน
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรรณภัสษา  พับขุนทด
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เลือดขุนทด
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธรรมธัช  พาขุนทด
 
1. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายรัฐภูมิ  มากขุนทด
 
1. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพินกญาณัฐ  เกียรติจีรกุล
 
1. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภกิจ  ล้วนดี
 
1. นางสาวพรรณนิภา  ศาสตร์สูงเนิน
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบวร  แก้วขุนทด
 
1. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เชษฐขุนทด
 
1. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิลากรณ์  กุลสันเทียะ
 
1. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายดนุสรณ์  หาญขุนทด
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เลือดขุนทด
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงบิณกญาณัฐ  เกียรติจีรกุล
 
1. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.5 เงิน 8 1. นางสาวจีรนันท์  บีกขุนทด
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เลือดขุนทด
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.57 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤษณา  ชัยกุล
2. นางสาวกัญญารัตน์  เนียมสันเทียะ
3. นางสาวนิศากมนมาศ  นิธิกรณ์กุลภรณ์
4. นางสาวพัชราพร  พิพัฒนโชติพงษ์
5. นายวรวุฒิ  ราชวัตร
6. นางสาวสุชานาถ  หุ้มขุนทด
 
1. นางสาวนภาพร  ช่างทำ
2. นายกิตติพงศ์  สินขุนทด
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 6 1. นางสาวทรรศนีย์  สังเวียน
 
1. นางชุลีรัตน์  เกิดมั่นคง
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 71.17 เงิน 4 1. นางสาวประเสริฐศรี  ยี่รัมย์
 
1. นายสนาญชัย  วงษ์ชาลี
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสิรินาฏ  กามขุนทด
 
1. นางอุทัยวรรณ  บรรจงจิตร
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศริญญา  นพภาลัย
 
1. นางสาวสุดาทิพย์  สถิรภัทรพร
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 73.5 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  สายน้ำเย็น
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พันชนะ
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 64 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นายศุภการ  ชาญสกุลชัย
 
1. นายสนาญชัย  วงษ์ชาลี
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุไรรัตน์  วิคสันเทียะ
2. นางสาวรุ่งนภา  ผลยวง
3. นางสาวศรุตยา  ชิ้นขุนทด
4. นางสาวหฤทัย  แซ่ตัง
5. นายเจตนิพัทธ์  ชมตะคุ
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พันชนะ
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกนกพล  เหมือนเพชร
2. เด็กหญิงนันทิชา  เนียมไร่ขิง
 
1. นางสาวพรพิมล  สิงหกุล
2. นางสาวสุนันญา  พลเยี่ยม
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  พงษ์พันธ์
2. เด็กชายศราวุธ  โอดจันทึก
 
1. นายสนาญชัย  วงษ์ชาลี
2. นางพรรเพ็ญ  ขวางกระโทก
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฏฐพล  เข็มอินทร์
 
1. นายสนาญชัย  วงษ์ชาลี
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกานต์ระพี  ดวงสุดา
2. นางสาวชนนิกานต์  กฤษสุวรรณ
3. นางสาวธัญพิชชา  แขนสูงเนิน
4. นางสาวปานทิพย์  พูดจันทึก
5. นางสาวภวรัญชน์  ธนรุจไพศาล
6. นายภูดิศ  สกุลทัศนบรรจง
7. นางสาววรรณิภา  เบ้าจันทึก
8. นางสาววริญญ์รภัส  หมายมั่น
9. นางสาววริศรา  ศรีลมุล
10. นายศุภชัย  กมขุนทด
 
1. นายพิเชษฐ  หวนสันเทียะ
2. นายวรวุฒิ  สงวนพิมพ์
3. นางสาววิภารัตน์  แสงสุวรรณ
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  ภูมิโคกรักษ์
2. เด็กหญิงรริสรา  สายจันทร์
3. เด็กหญิงวรรณวนัช  แคบขุนทด
 
1. นายสมชาติ  ไทยปราณีต
2. นางกนกพร  อินรัมย์
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นางสาวกมลวรลักษณ์  มณีมนัฐธนโชค
2. นางสาวปัทม์ศุภางค์  พืบขุนทด
3. นางสาวอธิติยา  มอมขุนทด
 
1. นายสมชาติ  ไทยปราณีต
2. นางกนกพร  อินรัมย์
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงษ์ธร  ลิ้มศิริโพธิ์ทอง
2. เด็กชายภูริภัทร  เชี่ยวชาญ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  คงมิ่ง
2. นายวุฒิพงษ์  ิเงินดี
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญาณี  พบขุนทด
2. เด็กหญิงชนากานต์  ปะตินัง
 
1. นายสุธาทิพย์  เหวขุนทด
2. นายกิตติพงศ์  สิมขุนทด
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐิตพัฒน์  ชินไชยพัฒน์
2. เด็กชายณปกรณ์  แบขุนทด
 
1. นายวุฒิพงษ์  เงินดี
2. นางสาวกนกวรรณ  คงมิ่ง
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกวินทิพย์  เกียะขุนทด
2. นางสาวธัญชนก  เทียนธวัชกุล
 
1. นายวุฒิพงษ์  เงินดี
2. นางสาวกนกวรรณ  คงมิ่ง
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงค์เดช  เหิมขุนทด
2. เด็กชายสิทธิกร  บมขุนทด
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  เหวขุนทด
2. นายกิตติพงศ์  สินขุนทด
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนวัฒน์  ดอนวิชา
2. นายยศพัทธ์  ยอดไธสง
 
1. ดร.อนุศร  หงษ์ขุนทด
2. นางกนกวรรณ  คงมิื่ง
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นายคุณากร  รู้รักษา
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  นาคะดำรงวรรณ
 
1. ดร.อนุศร  หงษ์ขุนทด
2. นางสาวกนกวรรณ  คงมิ่ง
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาดา  นามโมรินทร์
2. เด็กหญิงธนัชพร  นันท์ขุนทด
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  เหวขุนทด
2. นายกิตติพงศ์  สินขุนทด
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 1. เด็กชายนนทกานต์  ภูมิโคกรักษ์
2. เด็กหญิงวิพาพร  กิจจารักษ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ภัทราภิรักษ์
2. นางสาวสุธาทิพย์  เหวขุนทด
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมานิตา  สิริภูริภากร
2. นางสาวอนุธิดา  สาดสูงเนิน
 
1. นายกิตติพงศ์  สินขุนทด
2. นางสาวนภาพร  ช่างทำ
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชุติกานต์  เมียนขุนทด
2. นายนพรัตน์  ความหมั่น
 
1. ดร.อนุศร  หงษ์ขุนทด
2. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
86 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีวิพัฒน์
2. เด็กชายจิรพนธ์  กวกขุนทด
3. เด็กหญิงชลธิชา  กงขุนทด
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  เหวขุนทด
2. นายกิตติพงศ์  สินขุนทด
 
87 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐาปนี  สาทิพจันทร์
2. นางสาวศุภลักษณ์  เกิดผล
3. นางสาวอาริศรา  อาบสุวรรณ์
 
1. ดร.อนุศร  หงษ์ขุนทด
2. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 9 1. นายวีระศักดิ์  พัดพาน
2. นายอาทิตย์  วงษ์พิทักษ์
 
1. นายกิตติพงศ์  สินขุนทด
2. นายภัทรพล  บุษยะมา
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคุณากร  ยอดพุดซา
2. นายจิณดาวัตร  เปียนสันเทียะ
3. นายฐากร  ม่วงชาติ
 
1. นายอาทิตย์  ไกวัลเกศบุศย์
2. นายเกษม  มิกขุนทด
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพจมาน  ภูมิโคกรักษ์
2. เด็กหญิงวรัมพร  บรรเทา
3. เด็กหญิงวิภาดา  เลิศขุนทด
 
1. นายเกษม  มิกขุนทด
2. นายอาทิตย์  ไกวัลเกศบุศย์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 -    
92 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 -1 -    
93 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทินากร  หะขุนทด
2. เด็กหญิงวีร์สุดา  ชาญขุนทด
3. เด็กหญิงอรทัย  ศิลปชัย
 
1. นายกฤษณะ  คูณขุนทด
2. นางคำนาง  ชาววัลจันทึก
 
94 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภูชิต  ช่อขุนทด
 
1. นางกนกพร  อินรัมย์
 
95 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิลากรณ์  กุลสันเทียะ
 
1. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด