สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 6 1. นางสาวเนตรนภา  เมนขุนทด
 
1. นางสาวภัทรวีร์  นาคินชาติ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายมนกฤษกร  มินขุนทด
 
1. นายสมพร  เสือสูงเนิน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเกวลิน  กอกขุนทด
 
1. นางสาวมณีรัตน์  กวดขุนทด
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชิวารัศมิ์  ลาดเลียง
2. เด็กชายภัคพล  จิตรซื่อ
 
1. นายพัฒนพงศ์  ปุราโน
2. นางสาวสุณีย์รัตน์  เปสันเทียะ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 4 1. นายธนกิจ  โพคาศรี
2. นายศุภกิตติ์  สีแดงดี
 
1. นายพัฒนพงศ์  ปุราโน
2. นายสมพร  เสือสูงเนิน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 53.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงฉัตราพร  จิตรีงาม
 
1. นางสาวกุลวดี  ปุยกระโทก
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินภัทร  งามลา
2. เด็กหญิงธนพร  กามขุนทด
3. เด็กหญิงธีรดา  ตาประโคน
 
1. นางสาวโสภา  พรหมสวัสดิ์
2. นายสายชล  บรรทัพ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยา  สิริการ
2. นางสาวธารวิมล  สายคำ
3. นายศักดิ์สิทธิ์  ช่วยงาน
 
1. นางกาญจนา  ทรัพย์ปทุมสิน
2. นายสายชล  บรรทัพ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 24.99 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กามขุนทด
2. เด็กหญิงสุกัญญา  คูหา
 
1. นางสาวโสภา  พรหมสวัสดิ์
2. นางสาวกมลทิพย์  ข้องนอก
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 6 1. นางสาวทรรศนีย์  สังเวียน
 
1. นางชุลีรัตน์  เกิดมั่นคง