สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นายคุณากร  รู้รักษา
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  นาคะดำรงวรรณ
 
1. ดร.อนุศร  หงษ์ขุนทด
2. นางสาวกนกวรรณ  คงมิ่ง
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาดา  นามโมรินทร์
2. เด็กหญิงธนัชพร  นันท์ขุนทด
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  เหวขุนทด
2. นายกิตติพงศ์  สินขุนทด
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 1. เด็กชายนนทกานต์  ภูมิโคกรักษ์
2. เด็กหญิงวิพาพร  กิจจารักษ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ภัทราภิรักษ์
2. นางสาวสุธาทิพย์  เหวขุนทด