สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  ภูมิโคกรักษ์
2. เด็กหญิงรริสรา  สายจันทร์
3. เด็กหญิงวรรณวนัช  แคบขุนทด
 
1. นายสมชาติ  ไทยปราณีต
2. นางกนกพร  อินรัมย์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นางสาวกมลวรลักษณ์  มณีมนัฐธนโชค
2. นางสาวปัทม์ศุภางค์  พืบขุนทด
3. นางสาวอธิติยา  มอมขุนทด
 
1. นายสมชาติ  ไทยปราณีต
2. นางกนกพร  อินรัมย์