สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 1. นางสาวจิรัฐติกาล  เจริญรักษา
 
1. นางชะเลยรัก  สถิตชัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปรีชาญาณ
2. เด็กหญิงณัฐชา  หมอกขุนทด
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มิกขุนทด
 
1. นางกาญจนา  ทรัพย์ปทุมสิน
2. นางสาวสุรางค์  มากขุนทด
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. นายพาณิช  สมบูรณ์
2. นายวราวุธ  คลองกลาง
 
1. นายสุริยัน  พบขุนทด
2. นางวรัชยา  สีทอง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 64 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นายศุภการ  ชาญสกุลชัย
 
1. นายสนาญชัย  วงษ์ชาลี
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  ภูมิโคกรักษ์
2. เด็กหญิงรริสรา  สายจันทร์
3. เด็กหญิงวรรณวนัช  แคบขุนทด
 
1. นายสมชาติ  ไทยปราณีต
2. นางกนกพร  อินรัมย์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นางสาวกมลวรลักษณ์  มณีมนัฐธนโชค
2. นางสาวปัทม์ศุภางค์  พืบขุนทด
3. นางสาวอธิติยา  มอมขุนทด
 
1. นายสมชาติ  ไทยปราณีต
2. นางกนกพร  อินรัมย์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นายคุณากร  รู้รักษา
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  นาคะดำรงวรรณ
 
1. ดร.อนุศร  หงษ์ขุนทด
2. นางสาวกนกวรรณ  คงมิ่ง
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาดา  นามโมรินทร์
2. เด็กหญิงธนัชพร  นันท์ขุนทด
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  เหวขุนทด
2. นายกิตติพงศ์  สินขุนทด
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 1. เด็กชายนนทกานต์  ภูมิโคกรักษ์
2. เด็กหญิงวิพาพร  กิจจารักษ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ภัทราภิรักษ์
2. นางสาวสุธาทิพย์  เหวขุนทด