สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญาณี  พบขุนทด
2. เด็กหญิงชนากานต์  ปะตินัง
 
1. นายสุธาทิพย์  เหวขุนทด
2. นายกิตติพงศ์  สิมขุนทด
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกวินทิพย์  เกียะขุนทด
2. นางสาวธัญชนก  เทียนธวัชกุล
 
1. นายวุฒิพงษ์  เงินดี
2. นางสาวกนกวรรณ  คงมิ่ง
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมานิตา  สิริภูริภากร
2. นางสาวอนุธิดา  สาดสูงเนิน
 
1. นายกิตติพงศ์  สินขุนทด
2. นางสาวนภาพร  ช่างทำ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 9 1. นายวีระศักดิ์  พัดพาน
2. นายอาทิตย์  วงษ์พิทักษ์
 
1. นายกิตติพงศ์  สินขุนทด
2. นายภัทรพล  บุษยะมา