สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอุษณา  จันทร์แดง
 
1. นางชะเลยรัก  สถิตชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐกุล  ประดับ
 
1. นางสาววิลาสินี  กุมขุนทด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนิษฐา  สุริยะเย็น
 
1. นางสาววิลาสินี  กุมขุนทด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรทิพย์  พันชนะ
 
1. นางสาวประภาพร  สิงห์สุพรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธารตะวัน  แบขุนทด
 
1. นางสาววิลาสินี  กุมขุนทด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อิ่มจันทึก
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  จันวงษา
 
1. นางสาวนิตยา  ยวนทะเล
2. นายสมพร  ศรีวิพัฒน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพุทธพร  ช้างหัวหน้า
2. นางสาวอริศราภรณ์  มูลเพ็ญ
 
1. นายสมพร  ศรีวิพัฒน์
2. นางสาวประภาพร  สิงห์สุพรรณ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐณิชา  เทียนขุนทด
2. นางสาวรุจิรา  แกงขุนทด
3. นายเกียรติภูมิ  แพบขุนทด
 
1. นางสาวนิตยา  ฟ้อนบำเลอ
2. นางสาวกมลทิพย์  ข้องนอก
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนฤชิต  บัวศรี
2. นางสาวภัทรวดี  วงษ์จูม
3. นายวัชรพล  อินอุ่นโชติ
 
1. นางสาวนุจรีย์  ศรีอาภัย
2. นางสุภาวดี  เจ็กนอก
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  เกิดบ้านใหม่
2. เด็กหญิงเอวิตรา  เทียนขุนทด
3. เด็กชายโกศล  ไชยณรงค์
 
1. นางนภสรณ์  มากขุนทด
2. นางอภิญญา  ภูแช่มโชติ
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชาบูร  นวลจันทร์
2. เด็กชายดรัณภพ  เมนขุนทด
 
1. นางวรัชยา  สีทอง
2. นายสุริยัน  พบขุนทด
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.67 เงิน 4 1. นายภัทรพล  วิไลดำรงกุล
2. นายอรรถกร  โพดาศรี
 
1. นางสุภาวดี  เจ็กนอก
2. นางสาวนุจรีย์  ศรีอาภัย
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  อินสูงเนิน
2. เด็กหญิงพิริยากร  เกริกสูงเนิน
3. เด็กหญิงรวิกานต์  กวนงูเหลือม
4. เด็กชายศราวุฒิ  กระฉอดนอก
5. เด็กหญิงอรทัย  วิชาพูล
 
1. นางสาวสุปราณี  แก้วมาพะเนา
2. นายเอกลักษณ์  แสนพรม
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปฐมวรรณ  จำปาทอง
2. เด็กหญิงลักษิกา  เข็มลัง
 
1. นายชนะชล  โกสุมภ์
2. นายปิยพล  ถนอมพลกรัง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐกฤษ  จงมีเลิศ
 
1. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  จินดานิล
 
1. นางสาวพรรณนิภา  ศาสตร์สูงเนิน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงบิณกญาณัฐ  เกียรติจีรกุล
 
1. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.5 เงิน 8 1. นางสาวจีรนันท์  บีกขุนทด
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เลือดขุนทด
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 71.17 เงิน 4 1. นางสาวประเสริฐศรี  ยี่รัมย์
 
1. นายสนาญชัย  วงษ์ชาลี
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศริญญา  นพภาลัย
 
1. นางสาวสุดาทิพย์  สถิรภัทรพร
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 73.5 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  สายน้ำเย็น
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พันชนะ
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญาณี  พบขุนทด
2. เด็กหญิงชนากานต์  ปะตินัง
 
1. นายสุธาทิพย์  เหวขุนทด
2. นายกิตติพงศ์  สิมขุนทด
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกวินทิพย์  เกียะขุนทด
2. นางสาวธัญชนก  เทียนธวัชกุล
 
1. นายวุฒิพงษ์  เงินดี
2. นางสาวกนกวรรณ  คงมิ่ง
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมานิตา  สิริภูริภากร
2. นางสาวอนุธิดา  สาดสูงเนิน
 
1. นายกิตติพงศ์  สินขุนทด
2. นางสาวนภาพร  ช่างทำ
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 9 1. นายวีระศักดิ์  พัดพาน
2. นายอาทิตย์  วงษ์พิทักษ์
 
1. นายกิตติพงศ์  สินขุนทด
2. นายภัทรพล  บุษยะมา