สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.57 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤษณา  ชัยกุล
2. นางสาวกัญญารัตน์  เนียมสันเทียะ
3. นางสาวนิศากมนมาศ  นิธิกรณ์กุลภรณ์
4. นางสาวพัชราพร  พิพัฒนโชติพงษ์
5. นายวรวุฒิ  ราชวัตร
6. นางสาวสุชานาถ  หุ้มขุนทด
 
1. นางสาวนภาพร  ช่างทำ
2. นายกิตติพงศ์  สินขุนทด