สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาววิลาวัณย์  เลิศขุนทด
 
1. นางโสภา  นวโลหะกุล
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 74.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ปลักกระโทก
2. เด็กชายกฤษณะ  ชัยสา
3. เด็กหญิงกาญจนา  ยอดไพร
4. เด็กหญิงณริศรา  ศรีกอง
5. เด็กหญิงมรกต  แก่นกระโทก
6. เด็กชายวิทวัส  พูนกระโทก
 
1. นายวัลลภ  ด้วงมุขพะเนา
2. นางเมตตา  ศุภเสียง
3. นายชานนท์  คบทองหลาง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทัดกลาง
 
1. นางสาวปรีภัสสร  รักษาล้ำ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.16 เงิน 5 1. นางสาวลลิตา  มาตรทะเล
 
1. นางสาวปรีภัสสร  รักษาล้ำ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกพร  หนึ่งกระโทก
 
1. นางเมตตา  ศุภเสียง