สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 5 1. นายธนาวุฒิ  แผลกระโทก
 
1. นางจิตรลดา  จันทร์ลี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 7 1. นางสาวศิรันนิยา  วัฒน์ธิยากรณ์
 
1. นางจิตรลดา  จันทร์ลี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นายจิรพงศ์  รวมคุณ
 
1. นางจิตรลดา  จันทร์ลี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 92 ทอง 5 1. นางสาวกมลพร  กิแมน
 
1. นางจิตรลดา  จันทร์ลี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสุกฤตา  ชุ่มกระโทก
 
1. นางจิตรลดา  จันทร์ลี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กชายปณิธาน  ทองทะเล
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  เข็มเอี่ยม
 
1. นางสาวนุจรินทร์  สุภศร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายกอบชัย  พิมพ์นนท์
2. นางสาววันวิสา  คำภานิล
 
1. นางสาวนุจรินทร์  สุภศร
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกิตติมา  แสงมณี
2. เด็กหญิงภัชราภา  มุงกระโทก
 
1. นางสาวปภัสสร  ศิริสวัสดิ์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวพิยดา  วันอ่อน
2. นางสาวสมฤดี  จันสุก
 
1. นายพิทยุตม์  สิมมา