สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 5 1. นายธนาวุฒิ  แผลกระโทก
 
1. นางจิตรลดา  จันทร์ลี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 7 1. นางสาวศิรันนิยา  วัฒน์ธิยากรณ์
 
1. นางจิตรลดา  จันทร์ลี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสุกฤตา  ชุ่มกระโทก
 
1. นางจิตรลดา  จันทร์ลี
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกิตติมา  แสงมณี
2. เด็กหญิงภัชราภา  มุงกระโทก
 
1. นางสาวปภัสสร  ศิริสวัสดิ์