สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นายจิรพงศ์  รวมคุณ
 
1. นางจิตรลดา  จันทร์ลี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กชายปณิธาน  ทองทะเล
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  เข็มเอี่ยม
 
1. นางสาวนุจรินทร์  สุภศร
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวพิยดา  วันอ่อน
2. นางสาวสมฤดี  จันสุก
 
1. นายพิทยุตม์  สิมมา