สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐพิมล  คุ้มกระโทก
 
1. นางสุพัชรี  ก่ำสระน้อย
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 70.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสโรชา  เฝือดกระโทก
 
1. นางสาวอรพินท์  พูนผล
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนฤเดช  บาลโพธิ์
 
1. นางสาวแสงเดือน  ใจมนต์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 65.75 ทองแดง 7 1. นางสาวณัฐธิดา  เพชรกิ่ง
 
1. นางวีรนันท์  ม่วมกระโทก
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอัครพล  พลอยกระโทก
 
1. นางอาภรณ์  ถาดครบุรี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 66 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นายนัทธพงศ์  กลั้วกระโทก
 
1. นางชมพูนุช  ดอนพุดซา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.12 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  บาริศรี
2. เด็กชายรพีพัทร  ปองดี
3. เด็กหญิงศศิวิมล  จาวกระโทก
4. เด็กหญิงอริสา  เป็นกระโทก
5. เด็กหญิงเมธาวี  มากกลาง
 
1. นางสาวยุพา  มวยกระโทก
2. นางสาวเมรี  งอยปัดพันธ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิทยากรณ์  ทิรัมย์
2. นางสาวมินญาดา  จอดกระโทก
3. นางสาวมุกขริน  กระจายกลาง
4. นางสาวรัตนาภรณ์  งิมสันเทียะ
5. นางสาวสุพิชชา  ไกรเนตร
 
1. นางสาวสุธารัตน์  พิงกระโทก
2. นางสาวพรทิพย์  สุขเจริญ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 76.33 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมนนุช  ปะละฤทธิ์
2. เด็กหญิงแพรวา  ชาญยุทธ
 
1. นางกัญญา  กล้าหาญ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทสอน
2. นางสาวศศิกานต์  นวมโคกสูง
 
1. นางสาวสุภีร์  โลไธสง
2. MissLui  Yao
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 57.3 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปริชาติ  ยกกระโทก
2. เด็กหญิงสิริมา  จันทร์กลาง
 
1. นางสุนิสา  แต้มทอง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 61.6 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา  ปอกกระโทก
2. นายอภิวัฒน์  ปักษา
 
1. นางสุนิสา  แต้มทอง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 66.98 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ  สมควร
2. นายสิทธิโชค  ซิ้มฉันท์
 
1. นางสุนิสา  แต้มทอง
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 62.2 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิตพัต  สูงสนิท
2. นางสาวจุฑาทิพย์  แรมจะบก
3. นางสาวธนาภา  บุญชู
4. นายพัชรพล  ชาวกัณหา
5. นางสาวสาริศา  สุพรรณ
 
1. นางสุนิสา  แต้มทอง
2. นางสะใบทิพย์  บุฝ้าย
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 31.99 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสวิตตา  ดือขุนทด
 
1. นางสาวสุภีร์  โลไธสง
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 20.2 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทราพร  มุมกระโทก
 
1. นางสุนิสา  แต้มทอง
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพฤกษา  แพงศรี
2. เด็กชายอโณทัย  เกลอกระโทก
 
1. นางสาวสุชาดา  กล่องพุดซา
2. นางสาวชุตินิษฐ์  กฤษฎิ์ธนันกูล
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอธิษฐ์  มีภุมรินทร์
 
1. นางสาวนภัสสร  ปัดตะคุ