สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิดาภา  แต่งสง่า
2. เด็กหญิงณัฐชา  กระจ่างโพธิ์
3. เด็กชายทักษิณ  พวงกระโทก
4. เด็กหญิงนภัสสร  หม่อนกระโทก
5. เด็กชายพิชญะ  ก่ำกระโทก
6. เด็กชายภัคภาณุ  ชื่นบุปผา
7. เด็กชายวีรภาพ  น้อมกระโทก
8. เด็กหญิงศรัญญา  ต่อกระโทก
9. เด็กชายอดิศักดิ์  ทองเลือม
10. เด็กหญิงเทียอาน่า  ป้อมภา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  คงนอก
2. นางศุจินันท์  ฉลาด
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรนันท์  อยู่ทะเล
2. นายณัฐพล  เช้ากระโทก
3. นางสาวณัฐรดา  พิมบวรธัญ
4. นางสาวดารารัฐ  ไชยโชติ
5. นายทิวากร  แป้นศรี
6. นายธนาวุฒิ  บัวกลาง
7. นายนพรัตน์  เจนผักแว่น
8. นายศุภวัฒน์  แกมกระโทก
9. นางสาวเนตรทิพย์  ไทยจังหรีด
10. นางสาวโยเซฟีน  สเตฟานี่ อิมโมเน็น
 
1. นางภาวนา  มาลา
2. นางสาวณัฐกานต์  เมิ่งกระโทก