สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิตรา  ภู่พลัย
2. นางสาวจิรพร  ทาสีดา
3. นางสาวฐิติชญา  ครุฑวิชิต
4. นายธีรศักดิ์  จอมเกษม
5. นางสาวปัทมวรรณ  กระจงกลาง
6. นายวิษณุวัฒน์  ภูผานี
 
1. นายศรีคิง  แสงพรม
2. นายอลงกรณ์  ยุวเดชกุล
3. นายเกียรติศักดิ์  กุนดี
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวจุฑารัตน์  แปะกระโทก
2. นายธนกร  ก่ำกระโทก
3. นายธนพล  ไชยกระโทก
4. นางสาวธัญชนก  รากผักแว่น
5. นางสาวปรารถนา  สาดมะเริง
6. นางสาวมินตรา  กูบกระโทก
7. นางสาวยศวดี  ทองดี
8. นางสาววิมลรัตน์  แก่นกระโทก
9. นางสาวศุนิสา  ขัดคำ
10. นางสาวสโรชา  เกาะกระโทก
 
1. นางภิรมย์จิต  ฉิมโห้
2. นายวิวัช  ด่านกระโทก
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรธิดา  ออมกระโทก
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี  ฉัตรวชิระพฤกษ์
3. เด็กหญิงศิริธิดา  ขุนศักดา
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  อาบครบุรี
5. เด็กหญิงเมธาวดี  เศรษฐ์กระโทก
 
1. นางรุ่งนภา  พุตจันทึก
2. นางสาวรุ่งอรุณ  โพธา
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจีราภา  เงินโพธิ์
2. นางสาวบุศรา  จิตติเรือง
3. นางสาวบุษญา  นันทไพร
4. นางสาวเปรมิกา  ดีกระโทก
5. นางสาวเมธาวี  แซงกระโทก
 
1. นางสาวกลิ่นสุคนธ์  งามสวย
2. นางสาวกุลธิดา  จันทป
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายประเสริฐ  ปลักกระโทก
2. เด็กหญิงปาณวี  ชุนครบุรี
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ช้างอินทร์
 
1. นางสาวแทบทอง  ชื่นกระโทก
2. นางสาวผกาวรรณ  สุวรรณภูมานนท์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายตะวัน  ขุมรัตนนันท์
2. นางสาวพิชญา  เอิบผักแว่น
3. นางสาวเมธินี  ตากระโทก
 
1. นางสาวแทบทอง  ชื่นกระโทก
2. นางสาวผกาวรรณ  สุวรรณภูมานนท์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  แบนกระโทก
2. เด็กชายพลพล  ร้อยบุญศรี
3. เด็กหญิงสิรินาถ  สวยผักแว่น
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  โฉมสันเทียะ
2. นางสาวปาหนัน  รานอก
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิชญากรณ์  นิลพิมาย
2. นางสาวภัสราภร  เงียบกระโทก
3. นางสาวโสภิดา  เกิดโมลี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  โฉมสันเทียะ
2. นางสาวปาหนัน  รานอก