สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 57.3 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปริชาติ  ยกกระโทก
2. เด็กหญิงสิริมา  จันทร์กลาง
 
1. นางสุนิสา  แต้มทอง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 31.99 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสวิตตา  ดือขุนทด
 
1. นางสาวสุภีร์  โลไธสง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 20.2 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทราพร  มุมกระโทก
 
1. นางสุนิสา  แต้มทอง