สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กอบกระโทก
 
1. นางสุมาลี  ปรางค์นอก
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวสุดารัตน์  เทกระโทก
 
1. นางสาวสวนีย์  กระจงกลาง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณ์ดนัย  เชิดสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุกัลญา  ปีกกระโทก
3. เด็กหญิงอารียา  รัตสันเทียะ
 
1. นางสาวศิรินทร์  ฝ่ายกระโทก
2. นางวินิตตา  ลันวงษ์สา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 52.69 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  กกกระโทก
2. นายนิธิกร  โฉสูงเนิน
3. นายสุริยะ  แผลกระโทก
 
1. นางยุคลธร  เนตรสูงเนิน
2. นายอภิชาติ  สมภาร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 52.09 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธีรวัต  เที่ยงกระโทก
2. เด็กชายรัชชานนท์  เกี้ยวกระโทก
 
1. นางภักดี  พาลีเกษม
2. นายวุฒิพงษ์  พากิจรัตน์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 57.3 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปริชาติ  ยกกระโทก
2. เด็กหญิงสิริมา  จันทร์กลาง
 
1. นางสุนิสา  แต้มทอง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 31.99 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสวิตตา  ดือขุนทด
 
1. นางสาวสุภีร์  โลไธสง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 20.2 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทราพร  มุมกระโทก
 
1. นางสุนิสา  แต้มทอง